This title isn’t available with your membership

We’re working with the publisher to make it available as soon as possible. If you’d like to read it immediately, you can purchase this title individually.

Request Title

Poznaj mo?liwo?ci serwera Tomcat!

Jak dostroi? Tomcat w celu pomiaru i poprawy wydajno?ci? Jak wdra?a? aplikacje WWW z serwletami i stronami JSP? Jak diagnozowa? problemy z serwerem?

Tomcat jest kontenerem serwletów Java i serwerem WWW stworzonym przez organizacj? Apacze Software Foundation. Mo?e pe?ni? rol? serwera produkcyjnego o du?ej wydajno?ci, sprawdza si? równie? jako darmowy kontener serwletów i stron JSP z udost?pnionym kodem ?ród?owym. Tomcat mo?e by? zastosowany niezale?nie lub w po??czeniu z innymi serwerami WWW (np. httpd Apache). Doskonale radzi sobie w ka?dego rodzaju ?rodowisku, zapewniaj?c fundament wymagany do praktycznego wykorzystania w Internecie umiej?tno?ci z zakresu technologii Java.

W ksi??ce "Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny" znajdziesz szczegó?owe wyja?nienia, jak korzysta? z tego serwera. Czytaj?c j?, poznasz wszelkie procedury instalacyjne oraz mo?liwo?ci konfigurowania obszarów, ról, u?ytkowników i zasobów JNDI. Nauczysz si?, jak uaktywnia? i wy??cza? funkcj? automatycznego prze?adowywania serwletów, a tak?e wdra?a? aplikacje WWW. Niezb?dne informacje dotycz?ce serwera Tomcat znajd? tu nie tylko programi?ci, ale tak?e administratorzy, webmasterzy i wszyscy, którzy chc? si? dowiedzie? czego? o tym kontenerze serwletów.

Instalowanie i konfigurowanie Tomcata Zarz?dzanie obszarami, rolami i u?ytkownikami Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Kontrolowanie i utrwalanie sesji Optymalizowanie wydajno?ci serwera Integracja z serwerem WWW Apache Wdra?anie rozpakowanego katalogu aplikacji WWW Praca z plikami WAR Zabezpieczenia serwera Tomcat Przewodnik dla wszystkich, którzy chc? u?atwi? sobie prac? z serwerem Tomcat.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457171604
List price: $16.99
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II
Available as a separate purchase
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
Clear rating
scribd