From the Publisher

Wypowiedz wojn? niewydajnym bazom danych Projektowanie wydajnych baz danych Uwzgl?dnianie kontekstu dzia?ania aplikacji bazodanowych Poprawa szybko?ci dzia?ania ?le zaprojektowanych systemów

Twoje bazy danych dzia?aj? zbyt wolno? Pora to zmieni?! Wraz ze wzrostem wielko?ci korporacyjnych baz danych czas dost?pu do nich ma coraz wi?ksze znaczenie. Napisanie poprawnie dzia?aj?cego kodu w j?zyku SQL nie jest trudne, jednak tworzenie wydajnych aplikacji bazodanowych jest prawdziw? sztuk?. Jak mo?esz zg??bi? jej tajniki i sta? si? lepszym programist?? Zdaniem autora tej ksi??ki nauka wydajnej pracy z bazami danych przypomina poznawanie zasad prowadzenia wojny, dlatego wzorem klasycznej pozycji "Sztuka wojny" autorstwa Sun Tzu prowadzi Ci? on przez poszczególne etapy kampanii przeciwko nieefektywnie zaprojektowanym i napisanym aplikacjom bazodanowym.

"SQL. Sztuka programowania" to praktyczny podr?cznik, dzi?ki któremu szybko poszerzysz sw? wiedz? w zakresie efektywnego stosowania j?zyka SQL. Nauczysz si? dba? o wydajno?? aplikacji ju? na etapie ich projektowania, a tak?e my?le? o pracy z bazami danych w kategoriach procesów, wykraczaj?c poza same zapytania j?zyka SQL. Dowiesz si?, jak poprawnie u?ywa? indeksów oraz jak monitorowa? szybko?? dzia?ania bazy. Poznasz standardowe scenariusze zwi?kszania wydajno?ci, które pozwol? Ci zastosowa? sprawdzone fortele we w?asnych projektach oraz w bazach zaprojektowanych przez innych programistów.

Projektowanie pod k?tem wydajno?ci Efektywne korzystanie z baz danych w programach Poprawne stosowanie indeksów Projektowanie optymalnych zapyta? SQL Praca z du?ymi zbiorami danych Korzystanie ze struktur drzewiastych Monitorowanie wydajno?ci Obs?uga wspó?bie?no?ci Radzenie sobie z niewydajnymi projektami Poznaj praktyczne techniki poprawy wydajno?ci baz danych.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457171857
List price: $14.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for SQL. Sztuka programowania
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.