UML 2.0. Almanach
0% of UML 2.0. Almanach completed
Unavailable

About

From the Publisher

Wyczerpuj?cy przewodnik po j?zyku UML 2.0 Specyfikacja j?zyka UML 2.0 Modelowanie statyczne i dynamiczne Rozszerzanie i zastosowania UML-a

Ujednolicony j?zyk modelowania (UML) pocz?tkowo s?u?y? do opisu elementów oprogramowania, jednak z powodu swej elegancji i przejrzysto?ci zyskuje na popularno?ci w zakresie modelowania zagadnie? z innych dziedzin. W zwi?zku z tym coraz wi?cej osób ma szans? zetkn?? si? z diagramami w j?zyku UML. Je?li si?gn??e? po t? ksi??k?, prawdopodobnie czeka to tak?e Ciebie. Chcia?by? wiedzie?, co oznaczaj? ró?ne zako?czenia linii na diagramach klas albo zrozumie? skomplikowany diagram interakcji? Zajrzyj do ?rodka.

"UML 2.0. Almanach" to kompletny podr?cznik dla u?ytkowników tego j?zyka. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz podstawy modelowania w UML-u. Nauczysz si? tworzy? i rozumie? diagramy statyczne, na przyk?ad klas, pakietów czy struktur z?o?onych, a tak?e diagramy zachowania, takie jak przypadków u?ycia, aktywno?ci czy interakcji. Dowiesz si?, jak wszechstronne zastosowania ma ten j?zyk oraz w jaki sposób mo?na go rozszerza? do wykonywania specyficznych zada?. Znajdziesz tu tak?e krótkie wprowadzenie do j?zyka Object Constraint Language (OCL) oraz architektury sterowanej modelem (MDA).

Podstawy modelowania w UML-u Diagramy statyczne i diagramy zachowania Dobór odpowiedniego rodzaju diagramu Znaczenie symboli, notacji i linii Rozszerzanie UML-a za pomoc? etykiet, stereotypów i profili Architektura sterowana modelem J?zyk Object Constraint Language (OCL) Praktyczne wskazówki z zakresu modelowania Poznaj tajniki modelowania w j?zyku UML 2.0
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457171741
List price: $8.00
Availability for UML 2.0. Almanach
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews