From the Publisher

Sekretne ?ycie Twojego mózgu
-- czyli mroczna podró? w g??b galaretowatej masy komórek
Co Twój mózg próbuje przed Tob? ukry?? Dlaczego zniekszta?ca postrzegan? rzeczywisto??? Jak mo?esz nauczy? si? w pe?ni wykorzystywa? jego potencja?? W jaki sposób powiniene? dba? o mózg, by zachowa? bystro?? umys?u? Anatomia mózgu

Je?li jeste? szcz??liwym posiadaczem mózgu, a do tego jest on jednym z Twoich ulubionych organów, przygotowali?my dla Ciebie ksi??k? inn? ni? wszystkie. Skoro telewizor, mikrofalówka i lodówka, a ostatnio nawet niemowl?ta dostarczane s? ze szczegó?ow? instrukcj? obs?ugi, dlaczego nie posiada jej ta fascynuj?ca masa komórek, bez której by?by?... zwyk?? ro?link?? A je?li u?ywasz swojego mózgu niezgodnie z instrukcj?? Albo nie wykorzystujesz jego ca?ego potencja?u? By?aby to naprawd? niepowetowana strata.

Ta ksi??ka jest po??czeniem przewodnika naukowego i bezcennego poradnika. Opiera si? na najnowszych osi?gni?ciach neurobiologii, psychologii oraz wiedzy na temat ?ywienia. Nauczy Ci?, jak si? zregenerowa? podczas drzemki, ostrze?e, by nie ufa? pami?ci, oraz wyt?umaczy, dlaczego nigdy nie b?dziesz szcz??liwszy ni? jeste?, niezale?nie od tego, jak dobrze Ci si? powodzi. Dowiesz si?, co powoduje, ?e my?lisz, czujesz i dzia?asz w okre?lony sposób, a tak?e sk?d bior? si? stany l?ków i euforii. Z jej pomoc? odkryjesz te?, czym dla Twojego mózgu jest mi?o??.

Poznaj sekretne mechanizmy, które ??dz? Twoimi zachciankami. Odkryj b??dy mózgu w postrzeganiu ?wiata i zawrotne z?udzenia optyczne. Naucz si? kilku sztuczek, którymi mo?na zaskoczy? go?ci na imprezie. Stosuj skuteczne metody walki z pogarszaj?c? si? pami?ci? i zachowaj bystro?? umys?u. Zdemaskuj zagadki ludzkiego zachowania -- zaburzenia psychiczne, mi?o??, stres, zazdro??.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457172113
List price: $11.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Mózg. Nieoficjalny podr?cznik
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd