Start Reading

Podstawy ochrony komputerów

Ratings:
304 pages6 hours

Summary

Zadbaj o bezpiecze?stwo swojego komputera Poznaj zagro?enia, na jakie nara?ony jest komputer Naucz si? kontrolowa? dost?p do komputera Stosuj techniki zapewniajšce bezpiecze?stwo w sieci

Czy mój komputer na pewno jest bezpieczny? Wiele osób zadaje sobie to pytanie dopiero w momencie, kiedy system zaczyna zachowywa? si? w podejrzany sposób. Okazuje si? wówczas, ?e skaner wykrywa dziesištki, a nawet setki wirusów, programy zaczynajš dzia?a? nieprawid?owo, a z dysku ginš wa?ne dane. Pó? biedy, je?li jest to tylko domowy komputer z prywatnymi plikami. Du?o gorsze skutki mo?e mie? w?amanie do firmowej bazy danych lub przechwycenie poufnej komunikacji.

Ksiš?ka "Podstawy ochrony komputerów" to wszechstronne wprowadzenie do najwa?niejszych zagadnie? dotyczšcych bezpiecze?stwa danych i sprz?tu. Czytajšc jš, poznasz zagro?enia, jakie czyhajš na u?ytkowników komputerów, ale tak?e skuteczne techniki ochrony. Nauczysz si? kontrolowa? dost?p do danych, prowadzi? efektywnš polityk? zabezpiecze?, wykrywa? i usuwa? wirusy oraz zapobiega? przenikaniu ich do systemu. Dowiesz si?, jak zapewni? bezpiecze?stwo komputera w sieci oraz jak u?ywa? szyfrowania do przesy?ania poufnych informacji. Przeczytasz te? o najnowszych technikach zabezpieczenia bazujšcego na danych biometrycznych (wzorze siatkówki czy odciskach palców) oraz ochronie sieci bezprzewodowych.

Niebezpiecze?stwa gro?šce u?ytkownikom komputerów Kontrolowanie dost?pu do komputera Walka z wirusami Prowadzenie skutecznej polityki zabezpiecze? Bezpieczne korzystanie z sieci Szyfrowanie poufnych danych Komunikacja bez ryzyka Zabezpieczenia biometryczne Tworzenie bezpiecznych sieci bezprzewodowych Stosuj skuteczne zabezpieczenia
i zapewnij maksymalne bezpiecze?stwo swojemu komputerowi!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.