Start Reading

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe

Ratings:
548 pages7 hours

Summary

Najwa?niejsze jest pierwsze wra?enie!

Mimo istnienia ogromnej ilo?ci narz?dzi do tworzenia interfejsów u?ytkownika projektowanie dobrych interfejsów aplikacji wci?? nie jest ?atwe. Ta bestsellerowa ksi??ka jest jednym z niewielu wiarygodnych ?róde?, które pomog? Ci przej?? przez istny labirynt wariantów projektowych. "Projektowanie interfejsów" przedstawia najlepsze praktyki i gotowe do wdro?enia pomys?y w postaci wzorców UI oraz dostarcza rozwi?za? powszechnych problemów w dziedzinie projektowania. Rozwi?zania te mo?esz ?atwo dostosowa? do sytuacji, w jakiej si? znajdujesz.

W niniejszym zaktualizowanym wydaniu znajdziesz wzorce do wykorzystania zarówno w aplikacjach mobilnych i mediach spo?eczno?ciowych, jak i w aplikacjach internetowych czy programach komputerowych. Ka?dy wzorzec zilustrowany jest przyk?adowymi projektami oraz opatrzony praktycznymi poradami, z których mo?esz natychmiast skorzysta?. Do?wiadczeni projektanci mog? u?ywa? tego przewodnika jako ?ród?a pomys?ów, za? pocz?tkuj?cy mog? go potraktowa? jak map? w drodze przez ?wiat projektowania interfejsów i interakcji.

Twórz porywaj?ce i praktyczne interfejsy - pewnie, a nie po omacku Poznaj trudne do interpretacji koncepcje projektowania: afordancje, hierarchi? wizualn?, odleg?o?? nawigacyjn? oraz wykorzystanie kolorów Zapoznaj si? z rekomendacjami poszczególnych wzorców UI, a tak?e z wzorcami zast?pczymi i poradami, kiedy pewnych wzorców nie nale?y u?ywa? ??cz i zestawiaj wzorce interfejsu wed?ug upodoba? Dopie?? wygl?d i dzia?anie interfejsów dzi?ki wykorzystaniu zasad projektowania graficznego oraz wzorców U?ytkownicy wybieraj? atrakcyjne i praktyczne interfejsy!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.