Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy
0% of Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy completed

About

From the Publisher

Poznaj moc nowoczesnej technologii AIR w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji internetowych! Jak skonfigurowa? ?rodowisko programistyczne w AIR? Jak zaimplementowa? funkcje? Jak utworzy? aplikacj? AIR, wykorzystujšc HTML i JavaScript?

Adobe AIR to nowe mi?dzyplatformowe ?rodowisko wykonawcze, które pozwala programistom na wykorzystanie znanych technologii, takich jak HTML i JavaScript, do tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych. AIR oferuje bogaty zbiór wywo?a? API, a tak?e ?cis?š integracj? z pulpitem, co umo?liwia ?šczenie pot?gi zasobów lokalnych z dost?pem do internetu. O atrakcyjno?ci Adobe AIR ?wiadczš wi?c zarówno zasi?g i ?atwo?? programowania (najlepsze cechy modelu WWW), jak i funkcjonalno?? oraz bogactwo modelu pulpitowego.

Ksiš?ka "Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy" stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem j?zyków HTML i JavaScript. Leksykon zawiera przeglšd mechanizmów wykonawczych HTML i JavaScript w Adobe AIR oraz wyja?nia, jak uzyska? dost?p do funkcji i interfejsów Adobe AIR z poziomu JavaScript. Znajdziesz tu wszelkie porady i wskazówki niezb?dne do tego, by skonfigurowa? ?rodowisko programistyczne, stworzy?, przetestowa? i wdro?y? atrakcyjnš oraz funkcjonalnš aplikacj? WWW.

Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457173158
List price: $6.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews