From the Publisher

Jak stworzy? stron? WWW w ASP.NET 2.0? Jak skorzysta? z dobrodziejstw technologii AJAX? Jak zapewni? bezpiecze?stwo, poprawno?? i trwa?o?? danych w ASP.NET 2.0?

ASP.NET jest technologiš stworzonš przez firm? Microsoft, pozwalajšcš na tworzenie dynamicznych stron WWW. Dostarcza ona wielu kontrolek, które wspomagajš programist? w codziennych dzia?aniach i pozwalajš na znaczšce przyspieszenie prac nad projektowanš witrynš. Wykorzystanie technologii AJAX u?atwia tworzenie stron dostarczajšcych niezapomnianych wra?e? ich u?ytkownikom. ASP.NET wraz z technologiš AJAX w po?šczeniu z narz?dziami programistycznymi firmy Microsoft stanowiš wiodšce rozwišzanie na rynku aplikacji internetowych, a wsparcie potentata z Redmond gwarantuje sta?y rozwój tej platformy.

"ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie" odkrywa tajniki wykorzystania technologii AJAX oraz ASP.NET. Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, jak tworzy? interaktywne i wydajne aplikacje WWW z wykorzystaniem j?zyka VisualBasic 2005. Jednocze?nie nauczysz si? zapewnia? bezpiecze?stwo w tworzonych aplikacjach i korzysta? z poszczególnych kontrolek. Autorzy ksiš?ki poka?š Ci metody radzenia sobie z b??dami, usterkami i wyjštkami wyst?pujšcymi w trakcie tworzenia i u?ywania strony. Na koniec ka?dego rozdzia?u Jesse, Dan i Brian sprawdzš Twojš wiedz? w krótkim quizie -- ale nie martw si?, na ko?cu ksiš?ki znajdziesz odpowiedzi na poszczególne pytania.

Podstawy tworzenia stron WWW Za?o?enia i wykorzystanie technologii AJAX Sposób zapisywania i odczytywania danych oraz kontrolki wspierajšce ten proces Zapewnianie poprawno?ci danych Definiowanie i wykorzystanie arkuszy stylów CSS Wykorzystanie stron wzorcowych Obs?uga i zasady nawigacji na stronie Zapewnienie bezpiecze?stwa witrynie Wykrywanie i rozwišzywanie problemów w kodzie Obs?uga wyjštków Wejd? w ?wiat dynamicznych stron WWW -- wykorzystaj najnowsze technologie ASP.NET!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457175251
List price: $17.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.