From the Publisher

Ca?a wiedza o Rails, której potrzebujesz! Jak zainstalowa? i skonfigurowa? Rails? Jak wykorzysta? mo?liwo?ci technologii ActiveRecord? Jak stworzy? dynamicznš aplikacj?, korzystajšc z technologii AJAX?

Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC, zosta? niezmiernie dobrze przyj?ty przez programistów z ca?ego ?wiata. Niewštpliwie wp?yw na ten fakt mia?y za?o?enia poczynione przez autora projektu - ?atwo?? i przyjemno?? tworzenia kodu. Powszechnie wiadomo, ?e te atuty majš niebagatelny wp?yw na szybko?? tworzenia aplikacji internetowych. Dzi?ki popularno?ci Ruby on Rails równie? znajomo?? j?zyka Ruby, pochodzšcego przecie? z Dalekiego Wschodu, staje si? powszechniejsza.

W tej niezwyk?ej ksiš?ce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogš pojawi? si? w trakcie kodowania nowej aplikacji. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? Rails, testowa? napisany kod, wykorzysta? technologi? ActiveRecord oraz przygotowa? widoki. Ponadto zdob?dziesz wiedz? na temat u?ywania technologii AJAX i REST, nauczysz si? wykorzystywa? us?ugi sieciowe oraz logowa? wa?ne informacje w trakcie pracy Twojej aplikacji. Z wiedzy tu zawartej mo?esz skorzysta? szybko i w ka?dej chwili, a co najwa?niejsze, nie b?dziesz musia? przedziera? si? przez setki niepotrzebnych stron. Tu znajdziesz tylko wiedz? niezb?dnš w Twojej pracy!

Instalacja Rails Struktura plików Konfiguracja Rails Wykorzystanie skryptów Konfiguracja ?rodowiska Sposoby przeprowadzania testów w Rails U?ywanie technologii ActiveRecord Zarzšdzanie danymi w bazie Zastosowanie ActionController Tworzenie widoków Sposoby u?ycia technologii AJAX i REST w Rails Wykorzystanie us?ug sieciowych Logowanie informacji w trakcie pracy aplikacji Stosowanie metod pomocniczych Wykorzystaj Rails w Twoim projekcie szybko i przyjemnie!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457175749
List price: $6.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Rails. Leksykon kieszonkowy
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd