NOT AVAILABLE

Jak okre?li? bud?et projektu? Jak stworzy? harmonogram projektu? Jak monitorowa? jego wykonanie?

Czy zd??ysz przeczyta? t? ksi??k? do ko?ca przysz?ego tygodnia? Czy zd??ysz w tym czasie rozwi?za? nagl?cy problem? Czy projekt, który realizujesz, nie przekroczy bud?etu? Czy aby na pewno twoi wspó?pracownicy ko?cz? swoje zadania zgodnie z harmonogramem? Na te i wiele innych pyta? ci??ko jest odpowiedzie? bez czasoch?onnych analiz. A i tak ka?da odpowied? z pewno?ci? b?dzie obarczona jakim? b??dem. Istnieje jednak rozwi?zanie, które pozwoli Ci zapanowa? nad skomplikowanymi projektami w sensowny i niek?opotliwy sposób. To rozwi?zanie ma posta? narz?dzia Microsoft Project 2007.

"Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to rewelacyjna propozycja, oszcz?dzaj?ca Twój czas, odkryje przed Tob? wszystkie swoje tajemnice i da Ci do r?ki u?yteczne funkcje. Nauczysz si? planowa? projekt, a tak?e okre?la? zadania oraz czas pracy. Po przeczytaniu tej ksi??ki b?dziesz wiedzia?, jak przygotowa? plan projektu, który b?dzie przejrzysty, czytelny i - co najwa?niejsze - ?atwy w utrzymaniu, aktualizowaniu i codziennej analizie. Autor pokazuje, w jaki sposób zidentyfikowa? zasoby oraz przypisa? je do zada? oraz jak okre?li? bud?et projektu. Podczas lektury zdob?dziesz tak?e wiedz? na temat sposobów monitorowania projektu, pracy z wieloma projektami czy te? wykorzystywania danych z Microsoft Project w innych programach. Z pewno?ci? zainteresuje Ci? rozdzia? po?wi?cony szablonom i makrom, które pozwol? Ci zautomatyzowa? i przy?pieszy? cz?sto wykonywane zadania.

Zarz?dzanie projektami Planowanie projektu Identyfikowanie zada? Przygotowanie harmonogramu projektu Tworzenie elastycznego, ?atwego do zarz?dzania harmonogramu Organizowanie zespo?u, identyfikacja koniecznych zasobów Wi?zanie zasobów z zadaniami ?ledzenie wykonania harmonogramu Zarz?dzanie zmianami w projekcie Raportowanie ​Praca z wieloma projektami Wykorzystanie makr Zastosowanie szablonów Zarz?dzanie projektem mo?e by? sprawne i przyjemne!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457175640
List price: $25.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd