book
0% of 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy completed

About

From the Publisher

Wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci Excela, aby tworzy? funkcjonalne i efektowne arkusze

Jak analizowa? dane i zarz?dza? nimi? Jak optymalnie wykorzystywa? tabele przestawne? Jak tworzy? spersonalizowane wykresy?

Wi?kszo?? u?ytkowników Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch?onnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umo?liwia chocia?by ?atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresów, podgl?du "na ?ywo", galerii predefiniowanych stylów oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, ?e ka?dy mo?e dzi? w swoich arkuszach u?ywa? bardziej skomplikowanych elementów wizualnych i graficznych.

Obecnie, kiedy wszystko dzieje si? coraz szybciej, czas staje si? jedn? z najistotniejszych i po??danych warto?ci. Ksi??ka "100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci w?a?nie zyska? na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi?za? skomplikowanych problemów. Warto tak?e wykorzysta? te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektórych mo?liwo?ci j?zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi?ki temu b?dziesz móg? zaadaptowa? wszystkie zawarte tu propozycje do w?asnych potrzeb.

Skoroszyty i arkusze Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz?dzania nimi Metody tworzenia nazw i zakresów komórek Tabele przestawne Formu?y i funkcje Wykresy i makra Wspó?praca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office

Wszystko, co chcia?by? widzie? o Excelu, aby natychmiast z niego skorzysta?.

Poznaj ponad setk? sposobów skutecznego radzenia sobie z Excelem!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457175992
List price: $14.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for 100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych a...
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews