From the Publisher

Czy wiesz, jaki serwer HTTP jest najpopularniejszy w sieci? W?a?nie tak, jest to Apache! W lipcu 2008 roku jego udzia? w rynku wynosi? blisko 50% (wed?ug Netcraft). Historia tego serwera si?ga roku 1995, kiedy ukaza?a si? jego pierwsza oficjalna wersja, oznaczona numerem 0.6.2. Cechy, które zadecydowa?y o sukcesie tego rozwi?zania, to bezpiecze?stwo, skalowalno??, wielow?tkowo?? i obs?uga ró?norodnych j?zyków skryptowych.

Dzi?ki ksi??ce "Apache. Receptury" zapoznasz si? z gotowymi przepisami na rozwi?zanie ciekawych, specyficznych oraz intryguj?cych problemów. Nauczysz si? instalowa? serwer z ró?nych ?róde? oraz na ró?nych platformach. Dowiesz si?, w jaki sposób zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, jak uruchomi? serwery wirtualne oraz poprawi? wydajno?? Apache. Autorzy ksi??ki poka?? Ci, jak uruchomi? obs?ug? j?zyków skryptowych, tak aby serwowane strony sta?y si? dynamiczne. Ca?a wiedza zostanie przedstawiona w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - analiza.

Sposoby instalacji serwera Apache Dodawanie funkcjonalno?ci dzi?ki modu?om Mo?liwo?ci rejestracji zdarze? Konfiguracja serwerów wirtualnych Wykorzystanie aliasów, przekierowa? oraz przepisa? (mod_rewrite) Zarz?dzanie dost?pem do serwowanych zasobów Bezpiecze?stwo serwera Apache Wykorzystanie szyfrowanej transmisji - protokó? SSL Zapewnienie wydajno?ci Wykorzystanie j?zyków skryptowych Oto ksi??ka z najlepszymi przepisami na Apache!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457176449
List price: $12.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Apache. Receptury. Wydanie II
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd