Linux. Programowanie systemowe by Robert Love - Read Online
Linux. Programowanie systemowe
0% of Linux. Programowanie systemowe completed

About

Interests

Summary

Wykorzystaj moc Linuksa i twórz funkcjonalne oprogramowanie systemowe!

Jak zarz?dza? plikowymi operacjami wej?cia i wyj?cia? Jak zablokowa? fragmenty przestrzeni adresowej? Jak sterowa? dzia?aniem interfejsu odpytywania zdarze??

Dzisiaj systemu Linux nie musimy ju? nikomu przedstawia?, dzi?ki swojej funkcjonalno?ci i uniwersalno?ci sta? si? niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany. Dzia?a wsz?dzie ― poczynaj?c od najmniejszych telefonów komórkowych, a na pot??nych superkomputerach ko?cz?c. Z Linuksa korzystaj? agencje wywiadowcze i wojsko, jego niezawodno?? doceni?y równie? banki i instytucje finansowe. Oprogramowanie z przestrzeni u?ytkownika w systemie Linux mo?e by? uruchamiane na wszystkich platformach, na których poprawnie dzia?a kod j?dra.

Czytaj?c ksi??k? "Linux. Programowanie systemowe", dowiesz si?, jak utworzy? oprogramowanie, które jest niskopoziomowym kodem, komunikuj?cym si? bezpo?rednio z j?drem oraz g?ównymi bibliotekami systemowymi. Opisany zosta? tu sposób dzia?ania standardowych i zaawansowanych interfejsów zdefiniowanych w Linuksie. Po lekturze napiszesz inteligentniejszy i szybszy kod, który dzia?a we wszystkich dystrybucjach Linuksa oraz na wszystkich rodzajach sprz?tu. Nauczysz si? budowa? poprawne oprogramowanie i maksymalnie je wykorzystywa?.

Programowanie systemowe Biblioteka j?zyka C Kompilator j?zyka C Interfejs odpytywania zdarze? Zarz?dzanie procesami i pami?ci? U?ytkownicy i grupy Ograniczenia zasobów systemowych Zarz?dzanie plikami i katalogami Identyfikatory sygna?ów Struktury danych reprezentuj?ce czas Konwersje czasu Poznaj i ujarzmij pot?g? Linuksa!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457176647
List price: $14.00
Availability for Linux. Programowanie systemowe
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews