Programu Flash nie trzeba chyba ju? nikomu przedstawia?. Znana od wielu lat aplikacja do tworzenia wektorowych animacji ewoluowa?a do postaci prawdziwego multimedialnego kombajnu wykorzystywanego do budowania witryn i aplikacji internetowych oraz prezentacji. Mo?liwo?ci Flasha pozwalajš nie tylko na tworzenie elementów graficznych i animacji, ale tak?e na obróbk? cyfrowego d?wi?ku i wideo, a wbudowany obiektowy j?zyk programowania ActionScript daje twórcy niemal nieograniczonš kontrol? nad wszystkimi elementami prezentacji. Efekty pracy projektantów korzystajšcych z Flasha wzbudzajš podziw i wyznaczajš nowe standardy na rynku interaktywnych witryn WWW.

Ksiš?ka "Flash CS3/CS3 PL Professional" to podr?cznik, który wprowadzi Ci? w arkana tej niesamowitej aplikacji. Czytajšc go poznasz mo?liwo?ci Flasha - nie tylko te ju? opisywane, ale tak?e te, których omówienia ci??ko znale?? w jakichkolwiek ?ród?ach. Dowiesz si?, jak tworzy? elementy graficzne, modyfikowa? ich atrybuty i animowa? je ró?nymi sposobami. Nauczysz si? korzysta? z j?zyka ActionScript i komponentów, testowa? prezentacje oraz wykrywa? i usuwa? b??dy. Przeczytasz tak?e o publikowaniu gotowych filmów na stronach WWW oraz eksportowaniu ich do plików w innych formatach.

Interfejs u?ytkownika, menu i palety Praca z plikami Tworzenie prostych obiektów graficznych Modyfikowanie atrybutów obiektów Klatki i warstwy Korzystanie z symboli i szablonów Elementy interaktywne Stosowanie komponentów Testowanie prezentacji Optymalizacja i publikowanie filmów Poznaj Flasha i zrealizuj swoje pomys?y na fantastycznš animowanš witryn? WWW.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457177842
List price: $20.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podr?cznik
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd