book
0% of Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe completed

About

From the Publisher

Jedyny podr?cznik o platformie OpenSocial!

Serwisy spo?eczno?ciowe w zasadzie z dnia na dzie? opanowa?y Internet. Mówi? o nich wszyscy i korzystaj? z nich wszyscy! Przez krótki okres u?ywa?y ich tylko osoby prywatne, jednak b?yskawicznie ich potencja? dostrzeg?y tak?e firmy. Jest to dla nich najprawdopodobniej najlepszy kana? komunikacji z klientami. Dlatego podczas tworzenia nowych rozwi?za? czy nowych serwisów warto rozwa?y? integracj? z popularnymi serwisami spo?eczno?ciowymi oraz wprowadzenie w?asnych elementów tego typu.

To zadanie ma u?atwi? platforma OpenSocial, na której koncentruje si? ta ksi??ka. Dowiesz si? st?d, jak tworzy? niezale?ne aplikacje dla istniej?cych serwisów, jak budowa? grafy powi?za? spo?eczno?ciowych oraz tworzy? produkty spe?niaj?ce oczekiwania samego autora jako u?ytkownika us?ug spo?eczno?ciowych.

W trakcie lektury nauczysz si? odwzorowywa? relacje pomi?dzy u?ytkownikami oraz dostosowywa? dostarczane im tre?ci na podstawie danych zawartych w ich profilach. Ponadto zdob?dziesz solidn? dawk? wiedzy na temat bezpiecze?stwa oraz najlepszych technik autoryzacji u?ytkowników na platformie OpenSocial. Sprawdzisz, jak przenie?? aplikacj? napisan? dla Facebooka na platform? OpenSocial, oraz poznasz niuanse konfigurowania ?rodowiska produkcyjnego. Ksi??ka ta jest wyj?tkow? pozycj? na rynku, po?wi?con? platformie OpenSocial. Wykorzystaj jej potencja? i stwórz nowatorskie oprogramowanie!

Poznaj mo?liwo?ci platformy OpenSocial! ​Skonfiguruj ?rodowisko produkcyjne Odwzoruj relacje pomi?dzy u?ytkownikami Stwórz interesuj?ce gad?ety Skorzystaj z zaawansowanych mechanizmów identyfikacji Przenie? aplikacj? z serwisu Facebook na platform? OpenSocial Postaw na otwarte standardy!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457177897
List price: $21.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Programowanie aplikacji na serwisy spo?eczno?ciowe
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews