Poznaj mo?liwo?ci HTML5!

HTML5 to co? wi?cej ni? j?zyk s?u??cy do tworzenia stron WWW — to zbiór kilkunastu niezale?nych standardów sieciowych pod jednym wspólnym szyldem. Z rozmachem wkracza do codziennego ?ycia projektantów stron internetowych. Jego nowe mo?liwo?ci naprawd? robi? wra?enie: obejmuj? ?cis?? integracj? ze ?rodowiskiem przegl?darki internetowej, us?ugi geolokalizacyjne, doskona?e wsparcie dla multimediów i aplikacji offline. Jeszcze niedawno takie mo?liwo?ci nie ?ni?y si? ?adnym webmasterom, a dzi? s? w zasi?gu ka?dego!

Dzi?ki kolejnej ksi??ce z serii "Nieoficjalny podr?cznik" nie musisz odkrywa? tajników HTML5 na w?asn? r?k?. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje, dzi?ki którym b?yskawicznie zaczniesz korzysta? z dobrodziejstw HTML5. W trakcie lektury nauczysz si? dynamicznie rysowa? elementy, u?ywa? geolokalizacji oraz przechowywa? dane u?ytkowników w lokalnych magazynach danych. Ponadto poznasz nowe znaczniki oraz ich przeznaczenie. HTML5 to przysz?o?? sieci, dlatego ju? dzi? warto pozna? jego mo?liwo?ci!

HTML5 to:

wsparcie dla plików multimedialnych us?ugi geolokalizacyjne wygodne przechowywanie danych aplikacje offline standard nowoczesnej sieci Internet! Sprawd?, jak b?dzie wygl?da? sie? jutra,
i zacznij korzysta? z tego ju? dzi?!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457178146
List price: $18.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for HTML5. Nieoficjalny podr?cznik
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd