Start Reading
  • Create a List

Tworzenie izometrycznych gier spo?eczno?ciowych w HTML5, CSS3 i JavaScript

Ratings:
Length: 132 pages1 hour

Summary

Masz konto na Facebooku? Pewnie, ?e tak - wszyscy maj?! Musia?e? wi?c zauwa?y? gry dost?pne w tym serwisie. Mo?e nie osza?amiaj? fotorealistyczn? grafik? i superdynamiczn? akcj?, maj? jednak to co?. Nazywa si? to grywalno??. Frajda ze wspó?zawodniczenia nie da si? niczym zast?pi?. Popularno?? tego typu gier gwa?townie ro?nie, a firma, która wyprodukowa?a prawdopodobnie najbardziej znan? z nich - Farmville - w?a?nie wchodzi na gie?d?!

Dzi?ki tej ksi??ce równie? i Ty b?dziesz móg? spróbowa? szcz??cia. W trakcie lektury dowiesz si?, jak wykorzysta? nowo?ci HTML5 i CSS3 do osi?gni?cia interesuj?cych efektów, takich jak rzut izometryczny. Ponadto zobaczysz, jak wzbogaci? aplikacj? o efekty d?wi?kowe oraz przygotowa? atrakcyjny interfejs u?ytkownika. Wiedza tutaj zawarta pozwoli Ci na przygotowanie kompletnej gry z pomoc? HTML5, CSS3 i JavaScriptu, a nast?pnie zintegrowanie jej z Facebookiem. Teraz to, czy zdob?dziesz popularno?? i osi?gniesz sukces finansowy, zale?y tylko i wy??cznie od Twojej pomys?owo?ci oraz kreatywno?ci!

Przygotuj gr?, która b?dzie:

oparta na nowoczesnych technologiach zintegrowana z serwisem Facebook dost?pna dla setek graczy zaopatrzona w grafik? 3D popularna Zaistniej na rynku gier komputerowych!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.