Koj Yuav Kawm Ua Dab Tsi - Read Online
Koj Yuav Kawm Ua Dab Tsi
0% of Koj Yuav Kawm Ua Dab Tsi completed

About

Summary

Kuv Thao Pao Lo, niam thiab txiv tuaj rau teb chaws Mekas xyoo 1979. Lub caij ntawd, kuv muaj peb lub hlis. Peb tuaj poob thiab tuaj nyob Leominster, MA. Kuv niam thiab txiv muaj 8 tus menyuam. Kuv yog tus hlob, kawm tiav high school nyob rau Leominster High School thiab college rau DeVry University, Columbus, OH. Kuv cov dab neeg hais txog kuv niam txoj kev qhuab qhia peb txog txoj kev ua menyuam Hmoob nyob teb chaws mekas. Kuv lub hom phiaj yog kom pab menyuam Hmoob khaws peb txoj kev cai Hmoob thiab kom lwm haiv neeg paub txog Hmoob txoj kev cai. Kuv ua hauj lwm pab koom haum Hmoob nyob Michigan. Lub caij khoom, kuv nyiam nuv ntses, tua tsiaj, ntaus nruas thiab nrog kuv tsev neeg ua si. Kuv nyob Michigan nrog poj niam thiab menyuam.
Published: Xlibris on
ISBN: 9781477136812
List price: $3.99
Availability for Koj Yuav Kawm Ua Dab Tsi
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews