Start Reading

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework

Ratings:
840 pages20 hours

Summary

Najlepszy podr?cznik po?wi?cony C#!

W dzisiejszych czasach szczególn? popularno?ci? ciesz? si? j?zyki programowania pozwalaj?ce na pisanie kodu ?atwego do przenoszenia mi?dzy platformami. Nikt nie ma czasu na pisanie kilku wersji jednej aplikacji. C# to uniwersalny j?zyk, w którym bez trudu dokonasz tego dzie?a. Dzi?ki swej elastyczno?ci, wydajno?ci oraz mocnemu wsparciu spo?eczno?ci zdoby? on uznanie programistów. Taki wybór to strza? w dziesi?tk?!

Ten rewelacyjny podr?cznik jest Twoim kluczem do poznania wszystkich niuansów j?zyka C# 5.0. Kolejne wydanie zosta?o zaktualizowane o wszystkie nowo?ci w C#. Znajdziesz tu kompletny opis j?zyka i platformy .NET. W trakcie lektury oprócz standardowych zagadnie? b?dziesz móg? sprawdzi?, jak tworzy? aplikacje dla systemu Windows 8 i interfejsu Metro. Ponadto b?yskawicznie opanujesz detale zwi?zane z programowaniem obiektowym, dynamicznym i statycznym okre?laniem typów oraz j?zykiem XAML. Ksi??ka ta jest uznanym kompendium wiedzy na temat j?zyka C#. Musisz j? mie?!

Dzi?ki tej ksi??ce:

przygotujesz interfejs u?ytkownika zgodny z duchem Windows 8 wykorzystasz wielow?tkowo?? w platformie .NET poznasz podstawy programowania obiektowego przekonasz si?, jak LINQ mo?e u?atwi? Ci ?ycie opanujesz j?zyk C# Wykorzystaj potencja? j?zyka C#!

Ian Griffiths jest autorem kursu WPF oraz instruktorem w firmie Pluralsight, specjalizuj?cej si? w prowadzeniu kursów Microsoft .NET. Pracuje tak?e jako niezale?ny konsultant. Jest wspó?autorem ksi??ek „Windows Forms in a Nutshell”, „Mastering Visual Studio .NET” oraz „Programming WPF”, wydanych przez wydawnictwo O’Reilly.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.