From the Publisher

Ju? na pierwszy rzut oka Windows 8 zdecydowanie ró?ni si? od swoich poprzedników. Te ró?nice wci?? wzbudzaj? emocje, a u?ytkowników wp?dzaj? w zak?opotanie. Jednak pewna rzecz nie uleg?a zmianie - Windows 8 to wci?? system operacyjny, który mo?na zmodyfikowa? na wiele sposobów tak, aby dopasowa? go idealnie do swoich potrzeb.

Dzi?ki tej ksi??ce poznasz tajniki systemu Windows 8 i dowiesz si?, jak usprawni? Twój system. Je?li post?pisz zgodnie z zawartymi tu wskazówkami, zauwa?ysz, ?e system szybciej si? uruchamia. Ponadto dowiesz si?, jak uruchomi? Windows 8 na komputerach spod znaku ugryzionego jab?ka oraz jak b?yskawicznie dosta? si? do najcz??ciej u?ywanych folderów. Twoj? ciekawo?? na pewno wzbudz? wskazówki po?wi?cone pracy w chmurze. Integracja z us?ug? SkyDrive to tylko jeden z punktów. Na koniec przekonasz si?, ?e Windows 8 mo?e by? jeszcze lepszym partnerem w zakresie sk?adowania i odtwarzania plików multimedialnych oraz zarz?dzania tymi plikami. Jest to obowi?zkowa lektura dla ka?dego nowego u?ytkownika systemu Windows 8.

Si?gnij po t? ksi??k? i:

poznaj zalety systemu Windows 8 przekonaj si?, jak ?atwo mo?esz zwi?kszy? wydajno?? Twojego systemu zintegruj system z us?ugami w chmurze wykorzystaj potencja? systemu Windows 8! Poznaj moc ukryt? pod mask? Windows 8!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457178740
List price: $10.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Windows 8. Praktyczne rozwi?zania
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.
scribd