Ruby. Receptury
0% of Ruby. Receptury completed
NOT AVAILABLE

About

From the Publisher

Zbiór gotowych rozwišza? dla programistów u?ywajšcych j?zyka Ruby Jak przetwarza? pliki XML i HTML? Jak wykorzystywa? ?rodowisko Ruby on Rails? W jaki sposób ?šczy? Ruby z technologiš AJAX?

Korzystasz w pracy z j?zyka Ruby i zastanawiasz si?, czy niektóre zadania programistyczne mo?na wykona? szybciej? Chcesz pozna? zasady programowania obiektowego w Ruby? A mo?e interesuje Ci? framework Ruby on Rails? J?zyk Ruby zdobywa coraz wi?kszš popularno??, jest wykorzystywany do tworzenia aplikacji sieciowych i sta? si? podstawš ?rodowiska Ruby on Rails. Jednak nawet najlepszy j?zyk programowania nie uwalnia programistów od ?mudnego realizowania zada?, które nie majš zbyt wiele wspólnego z tworzeniem aplikacji, czyli usuwania b??dów, implementowania typowych algorytmów, poszukiwania rozwišza? mniej lub bardziej typowych problemów i wielu innych.

Ksiš?ka "Ruby. Receptury" znacznie przyspieszy Twojš prac?. Znajdziesz tu kilkaset praktycznych rozwišza? problemów wraz z przejrzystym komentarzem oraz tysišce wierszy proponowanego kodu, który b?dziesz móg? wykorzysta? w swoich projektach. Przeczytasz o strukturach danych, algorytmach, przetwarzaniu plików XML i HTML, tworzeniu interfejsów u?ytkownika dla aplikacji i po?šczeniach z bazami danych. Nauczysz si? generowa? i obrabia? pliki graficzne, korzysta? z us?ug sieciowych, wyszukiwa? i usuwa? b??dy w aplikacjach, a tak?e pisa? skrypty niezwykle pomocne w administrowaniu systemem operacyjnym Linux.

Przetwarzanie danych tekstowych i liczbowych Operacje na tablicach Praca z systemem plików Programowanie obiektowe Przetwarzanie dokumentów XML i HTML oraz plików graficznych Generowanie plików PDF Po?šczenie z bazami danych Korzystanie z poczty elektronicznej, protoko?u telnet i po?šcze? Torrent Projektowanie aplikacji internetowych za pomocš Ruby on Rails Stosowanie us?ug sieciowych Optymalizacja aplikacji Tworzenie wersji dystrybucyjnych Automatyzacja zada? z wykorzystaniem j?zyka Rake Budowanie interfejsów u?ytkownika Je?li chcesz rozwišza? problem, skorzystaj z gotowej receptury
-- ko?o ju? wynaleziono.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457177446
List price: $25.00
Availability for Ruby. Receptury
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews