Sống thiền by Nguyên Minh - Read Online
Sống thiền
0% of Sống thiền completed

About

Summary

Tập sách nhỏ nhưng đề cập đến một vấn đề không nhỏ. Qua hơn trăm trang sách, tác giả đã điểm qua một cách có hệ thống hầu hết những điều cơ bản nhất đối với những ai mới bước đầu tìm đến với thiền học. Đặc biệt, những kiến thức được trình bày ở đây không mang tính kinh viện mà là những chia sẻ rất thực tiễn được rút ra từ ngay chính sự thực hành trong đời sống.

Chính vì vậy, Sống thiền đã dễ dàng đi vào lòng người đọc. Tuy không phải là một tác phẩm nặng ký trong lãnh vực này, nhưng Sống thiền đã được độc giả đón nhận qua nhiều lần tái bản như một tập sách hướng dẫn vô cùng hiệu quả cho những người mới bước chân vào thiền.

Published: Nguyễn Minh Tiến on
ISBN: 9781301356294
List price: $2.85
Availability for Sống thiền
With a 30 day free trial you can read online for free
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews

Book Preview

Sống thiền - Nguyên Minh

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1