Windows Vista. Leksykon kieszonkowy
0% of Windows Vista. Leksykon kieszonkowy completed
Unavailable

About

From the Publisher

Podr?czny przewodnik po systemie Vista Przeglšd najwa?niejszych elementów systemu Zestawienie skrótów klawiaturowych Omówienie struktury rejestru systemowego

System operacyjny Windows Vista -- najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego -- wkroczy? na rynek z rozmachem. Od dawna zapowiadany produkt firmy Microsoft szybko sta? si? przebojem w?ród u?ytkowników komputerów. Producent zaoferowa? kilka wersji ró?nišcych si? mo?liwo?ciami, jednak majšcych wiele wspólnego. Vista ma nowy, bardzo intuicyjny i wygodny interfejs u?ytkownika, jest stabilna, bezpieczna i doskonale sprawdza si? w sieci. Narz?dzia, znane u?ytkownikom poprzednich wersji Windows, zosta?y gruntownie przeprojektowane i dodano wiele nowych.

Ksiš?ka "Windows Vista. Leksykon kieszonkowy" to zwi?z?y przewodnik po tym nowatorskim systemie operacyjnym. Znajdziesz w nim niezb?dne do pracy wiadomo?ci podane w zwartej i czytelnej postaci. Poznasz najwa?niejsze elementy systemu oraz narz?dzia i aplikacje, w jakie zosta? wyposa?ony. Przeczytasz o korzystaniu ze skrótów klawiaturowych, pracy w sieci, modyfikowaniu zawarto?ci rejestru, wyszukiwaniu plików i danych, drukowaniu i systemie plików. Dowiesz si? tak?e, jak korzysta? z wiersza polece?.

Elementy Pulpitu Dyski, foldery i pliki Skróty klawiaturowe Konfigurowanie systemu za pomocš Panelu sterowania Przeszukiwanie plików i folderów Korzystanie z poczty elektronicznej i przeglšdarki Internet Explorer Konfiguracja po?šcze? sieciowych Administracja systemem Edycja rejestru Polecenia konsoli tekstowej Dzi?ki tej ksiš?ce szybko zaczniesz efektywnš prac?
z systemem Windows Vista.
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457177545
List price: $6.00
Availability for Windows Vista. Leksykon kieszonkowy
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews