Start Reading

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz?tkuj?cych webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV

Ratings:
Length: 616 pages11 hours

Summary

Ty te? mo?esz mie? swoj? stron? WWW!

Marzy Ci si? w?asna strona internetowa lub profesjonalna witryna dla Twojej firmy? Je?eli brak Ci odpowiednich umiej?tno?ci, to zadanie mo?e by? poza Twoim zasi?giem. Ale do czasu! Ta ksi??ka zawiera dawk? wiedzy, która nawet kompletnemu laikowi pozwoli zaprojektowa? i zbudowa? witryn? WWW. Dzi?ki licznym przyk?adom przebrniesz przez kolejne etapy tworzenia strony internetowej oraz odkryjesz w sobie pasj? webmastera!

Kolejne wydanie tej cenionej ksi??ki zosta?o gruntownie przeredagowane i uzupe?nione o nowe informacje tak, aby prezentowa?o obecnie wykorzystywane narz?dzia i panuj?ce trendy w projektowaniu stron internetowych. W trakcie lektury poznasz sk?adni? j?zyka HTML, wykorzystywane znaczniki oraz nowo?ci zawarte w HTML5. Ponadto zaznajomisz si? z kaskadowymi arkuszami stylów (CSS) oraz przekonasz si?, jaki potencja? kryje j?zyk JavaScript. Nauczysz si? tak?e przygotowywa? odpowiedni? grafik? na potrzeby strony WWW. Ksi??ka ta jest doskona?ym przewodnikiem wprowadzaj?cym w ?wiat projektowania!

Dowiedz si?:

jak wykorzysta? arkusze stylów CSS dlaczego nale?y odpowiednio przygotowa? grafik? na stron? WWW do czego wykorzysta? j?zyk JavaScript jak zbudowa? pierwsz? stron? WWW Przewodnik dla pocz?tkuj?cych projektantów WWW!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.