Vocabolario Italiano-Lituano per studio autodidattico: 9000 parole by Andrey Taranov by Andrey Taranov - Read Online

Book Preview

Vocabolario Italiano-Lituano per studio autodidattico - Andrey Taranov

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

dizionari.

CONCETTI DI BASE

CONCETTI DI BASE. PARTE 1

1. Pronomi

io

àš

['aʃ]

tu

tù

['tu]

lui

jìs

[jɪs]

lei

jì

[jɪ]

noi

mẽs

['mʲæs]

voi

jū̃s

['ju:s]

loro, essi

jiẽ

['jiɛ]

2. Saluti. Convenevoli. Saluti di congedo

Salve!

Sveĩkas!

['svʲɛɪkas!]

Buongiorno!

Sveikì!

[svʲɛɪ'kʲɪ!]

Buongiorno! (la mattina)

Lãbas rýtas!

['lʲa:bas 'rʲi:tas!]

Buon pomeriggio!

Labà dienà!

[lʲa'ba dʲiɛ'na!]

Buonasera!

Lãbas vãkaras!

['lʲa:bas 'va:karas!]

salutare (vt)

svéikintis

['svʲɛɪkʲɪntʲɪs]

Ciao! Salve!

Lãbas!

['lʲa:bas!]

saluto (m)

linkė́jimas (v)

[lʲɪŋ'kʲɛjɪmas]

salutare (vt)

svéikinti

['svʲɛɪkʲɪntʲɪ]

Come va?

Kaĩp sẽkasi?

['kʌɪp 'sʲækasʲɪ?]

Che c'è di nuovo?

Kàs naũjo?

['kas 'nɑʊjɔ?]

Ciao! Ci vediamo!

Ikì pasimãtymo!

[ɪkʲɪ pasʲɪmatʲi:mo!]

A presto!

Ikì greĩto susìtikimo!

[ɪ'kʲɪ 'grʲɛɪtɔ sʊsʲɪtʲɪ'kʲɪmɔ!]

Addio!

Lìkite sveikì!

['lʲɪkʲɪtʲɛ svʲɛɪ'kʲɪ!]

congedarsi (vr)

atsisvéikinti

[atsʲɪ'svʲɛɪkʲɪntʲɪ]

Ciao! (A presto!)

Ikì!

[ɪ'kʲɪ!]

Grazie!

Ãčiū!

['a:tʂʲu:!]

Grazie mille!

Labaĩ ãčiū!

[lʲa'bʌɪ 'a:tʂʲu:!]

Prego

Prãšom.

['pra:ʃom]

Non c'è di che!

Nevertà padėkõs.

[nʲɛver'ta padʲe:'ko:s]

Di niente

Nėrà ùž ką̃.

[nʲe:'ra 'ʊʒ ka:]

Scusa!

Atléisk!

[at'lʲɛɪsk!]

Scusi!

Atléiskite!

[at'lʲɛɪskʲɪtʲɛ!]

scusare (vt)

atléisti

[at'lʲɛɪstʲɪ]

scusarsi (vr)

atsiprašýti

[atsʲɪpra'ʃʲɪ:tʲɪ]

Chiedo scusa

Mãno atsiprãšymas.

['ma:nɔ atsʲɪ'pra:ʃʲɪ:mas]

Mi perdoni!

Atléiskite!

[at'lʲɛɪskʲɪtʲɛ!]

perdonare (vt)

atléisti

[at'lʲɛɪstʲɪ]

Non fa niente

Niẽko baisaũs.

['nʲɛkɔ bʌɪ'sɑʊs]

per favore

prãšom

['pra:ʃom]

Non dimentichi!

Nepamir̃škite!

[nʲɛpa'mʲɪrʃkʲɪtʲɛ!]

Certamente!

Žìnoma!

['ʒʲɪnoma!]

Certamente no!

Žìnoma nè!

['ʒʲɪnoma nʲɛ!]

D'accordo!

Sutinkù!

[sʊtʲɪŋ'kʊ!]

Basta!

Užtèks!

[ʊʒ'tʲɛks!]

3. Come rivolgersi

Mi scusi!

Atsiprašau, …

[atsʲɪpra'ʃɑʊ, …]

signore

Põnas

['po:nas]

signora

Põne

['po:nʲɛ]

signorina

Panẽlė

[pa'nʲælʲe:]

signore

Ponáiti

[po'nʌɪtʲɪ]

ragazzo

Berniùk

[bʲɛr'nʲʊk]

ragazza

Mergáitė

[mʲɛr'gʌɪtʲe:]

4. Numeri cardinali. Parte 1

zero (m)

nùlis

['nʊlʲɪs]

uno

víenas

['vʲiɛnas]

due

dù

['dʊ]

tre

trìs

['trʲɪs]

quattro

keturì

[kʲɛtʊ'rʲɪ]

cinque

penkì

[pʲɛŋ'kʲɪ]

sei

šešì

[ʃʲɛ'ʃʲɪ]

sette

septynì

[sʲɛptʲi:'nʲɪ]

otto

aštuonì

[aʃtʊɑ'nʲɪ]

nove

devynì

[dʲɛvʲi:'nʲɪ]

dieci

dẽšimt

['dʲæʃʲɪmt]

undici

vienúolika

[vʲiɛ'nʊɑlʲɪka]

dodici

dvýlika

['dvʲi:lʲɪka]

tredici

trýlika

['trʲi:lʲɪka]

quattordici

keturiólika

[kʲɛtʊ'rʲolʲɪka]

quindici

penkiólika

[pʲɛŋ'kʲolʲɪka]

sedici

šešiólika

[ʃʲɛ'ʃʲolʲɪka]

diciassette

septyniólika

[sʲɛptʲi:'nʲolʲɪka]

diciotto

aštuoniólika

[aʃtʊɑ'nʲolʲɪka]

diciannove

devyniólika

[dʲɛvʲi:'nʲolʲɪka]

venti

dvìdešimt

['dvʲɪdʲɛʃʲɪmt]

ventuno

dvìdešimt víenas

['dvʲɪdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

ventidue

dvìdešimt dù

['dvʲɪdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

ventitre

dvìdešimt trìs

['dvʲɪdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

trenta

trìsdešimt

['trʲɪsdʲɛʃʲɪmt]

trentuno

trìsdešimt víenas

['trʲɪsdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

trentadue

trìsdešimt dù

['trʲɪsdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

trentatre

trìsdešimt trìs

['trʲɪsdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

quaranta

kẽturiasdešimt

['kʲætʊrʲæsdʲɛʃʲɪmt]

quarantuno

kẽturiasdešimt víenas

['kʲætʊrʲæsdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

quarantadue

kẽturiasdešimt dù

['kʲætʊrʲæsdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

quarantatre

kẽturiasdešimt trìs

['kʲætʊrʲæsdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

cinquanta

peñkiasdešimt

['pʲɛŋkʲæsdʲɛʃʲɪmt]

cinquantuno

peñkiasdešimt víenas

['pʲɛŋkʲæsdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

cinquantadue

peñkiasdešimt dù

['pʲɛŋkʲæsdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

cinquantatre

peñkiasdešimt trìs

['pʲɛŋkʲæsdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

sessanta

šẽšiasdešimt

['ʃʲæʃʲæsdʲɛʃʲɪmt]

sessantuno

šẽšiasdešimt víenas

['ʃʲæʃʲæsdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

sessantadue

šẽšiasdešimt dù

['ʃʲæʃʲæsdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

sessantatre

šẽšiasdešimt trìs

['ʃʲæʃʲæsdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

settanta

septýniasdešimt

[sʲɛp'tʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt]

settantuno

septýniasdešimt víenas

[sʲɛp'tʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

settantadue

septýniasdešimt dù

[sʲɛp'tʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

settantatre

septýniasdešimt trìs

[sʲɛptʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

ottanta

aštúoniasdešimt

[aʃ'tʊɑnʲæsdʲɛʃʲɪmt]

ottantuno

aštúoniasdešimt víenas

[aʃ'tʊɑnʲæsdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

ottantadue

aštúoniasdešimt dù

[aʃ'tʊɑnʲæsdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

ottantatre

aštúoniasdešimt trìs

[aʃ'tʊɑnʲæsdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

novanta

devýniasdešimt

[dʲɛ'vʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt]

novantuno

devýniasdešimt víenas

[dʲɛ'vʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt 'vʲiɛnas]

novantadue

devýniasdešimt dù

[dʲɛ'vʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt 'dʊ]

novantatre

devýniasdešimt trìs

[dʲɛ'vʲi:nʲæsdʲɛʃʲɪmt 'trʲɪs]

5. Numeri cardinali. Parte 2

cento

šim̃tas

['ʃʲɪmtas]

duecento

dù šimtaĩ

['dʊ ʃʲɪm'tʌɪ]

trecento

trìs šimtaĩ

['trʲɪs ʃʲɪm'tʌɪ]

quattrocento

keturì šimtaĩ

[kʲɛtʊ'rʲɪ ʃʲɪm'tʌɪ]

cinquecento

penkì šimtaĩ

[pʲɛŋ'kʲɪ ʃʲɪm'tʌɪ]

seicento

šešì šimtaĩ

[ʃʲɛ'ʃʲɪ ʃʲɪm'tʌɪ]

settecento

septynì šimtaĩ

[sʲɛptʲi:nʲɪ 'ʃʲɪmtʌɪ]

ottocento

aštuonì šimtaĩ

[aʃtʊɑ'nʲɪ ʃʲɪm'tʌɪ]

novecento

devynì šimtaĩ

[dʲɛvʲi:'nʲɪ ʃʲɪm'tʌɪ]

mille

tū́kstantis

['tu:kstantʲɪs]

duemila

dù tū́kstančiai

['dʊ 'tu:kstantʂʲɛɪ]

tremila

trỹs tū́kstančiai

['trʲi:s 'tu:kstantʂʲɛɪ]

diecimila

dẽšimt tū́kstančių

['dʲæʃʲɪmt 'tu:kstantʂʲu:]

centomila

šim̃tas tū́kstančių

['ʃʲɪmtas 'tu:kstantʂʲu:]

milione (m)

milijõnas (v)

[mʲɪlʲɪ'jɔ:nas]

miliardo (m)

milijárdas (v)

[mʲɪlʲɪ'jardas]

6. Numeri ordinali

primo

pìrmas

['pʲɪrmas]

secondo

añtras

['antras]

terzo

trẽčias

['trʲætʂʲæs]

quarto

ketvir̃tas

[kʲɛt'vʲɪrtas]

quinto

peñktas

['pʲɛŋktas]

sesto

šẽštas

['ʃʲæʃtas]

settimo

septiñtas

[sʲɛp'tʲɪntas]

ottavo

aštuñtas

[aʃ'tʊntas]

nono

deviñtas

[dʲɛ'vʲɪntas]

decimo

dešim̃tas

[dʲɛ'ʃʲɪmtas]

7. Numeri. Frazioni

frazione (f)

trùpmena (m)

['trʊpmʲɛna]

un mezzo

víena antróji

['vʲiɛna an'tro:jɪ]

un terzo

víena trečióji

['vʲiɛna trʲɛ'tʂʲo:jɪ]

un quarto

víena ketvirtóji

['vʲiɛna kʲɛtvʲɪr'to:jɪ]

un ottavo

víena aštuntóji

['vʲiɛna aʃtʊn'to:jɪ]

un decimo

víena dešimtóji

['vʲiɛna dʲɛʃʲɪm'to:jɪ]

due terzi

dvì tréčioosios

[dvʲɪ 'trʲætʂʲoosʲos]

tre quarti

trỹs ketvìrtosios

['trʲi:s kʲɛt'vʲɪrtosʲos]

8. Numeri. Operazioni aritmetiche di base

sottrazione (f)

atimtìs (m)

[atʲɪm'tʲɪs]

sottrarre (vt)

atim̃ti

[a'tʲɪmtʲɪ]

divisione (f)

dalýba (m)

[da'lʲi:ba]

dividere (vt)

dalìnti

[da'lʲɪntʲɪ]

addizione (f)

sudėjìmas (v)

[sʊdʲe:'jɪmas]

addizionare (vt)

sudė́ti

[sʊ'dʲe:tʲɪ]

aggiungere (vt)

pridė́ti

[prʲɪ'dʲe:tʲɪ]

moltiplicazione (f)

daugýba (m)

[dɑʊ'gʲi:ba]

moltiplicare (vt)

dáuginti

['dɑʊgʲɪntʲɪ]

9. Numeri. Varie

cifra (f)

skaitmuõ (v)

[skʌɪt'mʊɑ]

numero (m)

skaĩčius (v)

['skʌɪtʂʲʊs]

numerale (m)

skaĩtvardis (v)

['skʌɪtvardʲɪs]

meno (m)

mìnusas (v)

['mʲɪnʊsas]

più (m)

pliùsas (v)

['plʲʊsas]

formula (f)

fòrmulė (m)

['formʊlʲe:]

calcolo (m)

išskaičiãvimas (v)

[ɪʃskʌɪ'tʂʲævʲɪmas]

contare (vt)

skaičiúoti

[skʌɪ'tʂʲʊɑtʲɪ]

calcolare (vt)

apskaičiúoti

[apskʌɪ'tʂʲʊɑtʲɪ]

comparare (vt)

sulýginti

[sʊ'lʲi:gʲɪntʲɪ]

Quanto? Quanti?

Kíek?

['kʲiɛk?]

somma (f)

sumà (m)

[sʊ'ma]

risultato (m)

rezultãtas (v)

[rʲɛzʊlʲ'ta:tas]

resto (m)

likùtis (v)

[lʲɪ'kʊtʲɪs]

qualche …

kẽletas

['kʲælʲɛtas]

un po' di …

nedaũg …

[nʲɛ'dɑʊg …]

resto (m)

vìsa kìta

['vʲɪsa 'kʲɪta]

uno e mezzo

pusañtro

[pʊ'santrɔ]

dozzina (f)

tùzinas (v)

['tʊzʲɪnas]

in due

per̃ pùsę

['pʲɛr 'pʊsʲɛ:]

in parti uguali

põ lýgiai

['po: lʲi:gʲɛɪ]

metà (f), mezzo (m)

pùsė (m)

['pʊsʲe:]

volta (f)

kártas (v)

['kartas]

10. I verbi più importanti. Parte 1

accorgersi (vr)

pastebė́ti

[paste'bʲe:tʲɪ]

afferrare (vt)

gáudyti

['gɑʊdʲi:tʲɪ]

affittare (dare in affitto)

núomotis

['nʊɑmotʲɪs]

aiutare (vt)

padė́ti

[pa'dʲe:tʲɪ]

amare (qn)

mylė́ti

[mʲi:'lʲe:tʲɪ]

andare (camminare)

eĩti

['ɛɪtʲɪ]

annotare (vt)

užrašinė́ti

[ʊʒraʃʲɪ'nʲe:tʲɪ]

appartenere (vi)

priklausýti

[prʲɪklʲɑʊ'sʲi:tʲɪ]

aprire (vt)

atidarýti

[atʲɪda'rʲi:tʲɪ]

arrivare (vi)

atvažiúoti

[atva'ʒʲʊɑtʲɪ]

aspettare (vt)

láukti

['lʲɑʊktʲɪ]

avere (vt)

turė́ti

[tʊ'rʲe:tʲɪ]

avere fame

norė́ti válgyti

[no'rʲe:tʲɪ 'valʲgʲi:tʲɪ]

avere fretta

skubė́ti

[skʊ'bʲe:tʲɪ]

avere paura

bijóti

[bʲɪ'jɔtʲɪ]

avere sete

norė́ti gérti

[no'rʲe:tʲɪ 'gʲærtʲɪ]

avvertire (vt)

pérspėti

['pʲɛrspʲe:tʲɪ]

cacciare (vt)

medžióti

[mʲɛ'dʒʲotʲɪ]

cadere (vi)

krìsti

['krʲɪstʲɪ]

cambiare (vt)

pakeĩsti

[pa'kʲɛɪstʲɪ]

capire (vt)

supràsti

[sʊp'rastʲɪ]

cenare (vi)

vakarieniáuti

[vakarʲiɛ'nʲæʊtʲɪ]

cercare (vt)

ieškóti

[ɪɛʃ'kotʲɪ]

cessare (vt)

nustóti

[nʊ'stotʲɪ]

chiedere (~ aiuto)

kviẽsti

['kvʲɛstʲɪ]

chiedere (domandare)

kláusti

['klʲɑʊstʲɪ]

cominciare (vt)

pradė́ti

[pra'dʲe:tʲɪ]

comparare (vt)

lýginti

['lʲi:gʲɪntʲɪ]

confondere (vt)

suklýsti

[sʊk'lʲi:stʲɪ]

conoscere (qn)

pažinóti

[paʒʲɪ'notʲɪ]

conservare (vt)

sáugoti

['sɑʊgotʲɪ]

consigliare (vt)

patarinė́ti

[patarʲɪ'nʲe:tʲɪ]

contare (calcolare)

skaičiúoti

[skʌɪ'tʂʲʊɑtʲɪ]

contare su …

tikė́tis …

[tʲɪ'kʲe:tʲɪs …]

continuare (vt)

tę̃sti

['tʲɛ:stʲɪ]

controllare (vt)

kontroliúoti

[kɔntro'lʲʊɑtʲɪ]

correre (vi)

bė́gti

['bʲe:ktʲɪ]

costare (vt)

kainúoti

[kʌɪ'nʊɑtʲɪ]

creare (vt)

sukùrti

[sʊ'kʊrtʲɪ]

cucinare (vi)

gamìnti

[ga'mʲɪntʲɪ]

11. I verbi più importanti. Parte 2

dare (vt)

dúoti

['dʊɑtʲɪ]

dare un suggerimento

užsimiñti

[ʊʒsʲɪ'mʲɪntʲɪ]

decorare (adornare)

puõšti

['pʊɑʃtʲɪ]

difendere (~ un paese)

giñti

['gʲɪntʲɪ]

dimenticare (vt)

užmir̃šti

[ʊʒ'mʲɪrʃtʲɪ]

dire (~ la verità)

pasakýti

[pasa'kʲi:tʲɪ]

dirigere (compagnia, ecc.)

vadováuti

[vado'vɑʊtʲɪ]

discutere (vt)

aptarinéti

[aptarʲɪ'nʲætʲɪ]

domandare (vt)

prašýti

[pra'ʃʲɪ:tʲɪ]

dubitare (vi)

abejóti

[abʲɛ'jɔtʲɪ]

entrare (vi)

įeĩti

[i:'ɛɪtʲɪ]

esigere (vt)

reikaláuti

[rʲɛɪka'lʲɑʊtʲɪ]

esistere (vi)

egzistúoti

[ɛgzʲɪs'tʊɑtʲɪ]

essere (vi)

bū́ti

['bu:tʲɪ]

essere d'accordo

sutìkti

[sʊ'tʲɪktʲɪ]

fare (vt)

darýti

[da'rʲi:tʲɪ]

fare colazione

pùsryčiauti

['pʊsrʲi:tʂʲɛʊtʲɪ]

fare il bagno

máudytis

['mɑʊdʲi:tʲɪs]

fermarsi (vr)

sustóti

[sʊs'totʲɪ]

fidarsi (vr)

pasitikė́ti

[pasʲɪtʲɪ'kʲe:tʲɪ]

finire (vt)

užbaĩgti

[ʊʒ'bʌɪktʲɪ]

firmare (~ un documento)

pasirašinė́ti

[pasʲɪraʃʲɪ'nʲe:tʲɪ]

giocare (vi)

žaĩsti

['ʒʌɪstʲɪ]

girare (~ a destra)

sùkti

['sʊktʲɪ]

gridare (vi)

šaũkti

['ʃɑʊktʲɪ]

indovinare (vt)

atspė́ti

[at'spʲe:tʲɪ]

informare (vt)

informúoti

[ɪnfor'mʊɑtʲɪ]

ingannare (vt)

apgaudinė́ti

[apgɑʊdʲɪ'nʲe:tʲɪ]

insistere (vi)

reikaláuti

[rʲɛɪka'lʲɑʊtʲɪ]

insultare (vt)

įžeidinė́ti

[i:ʒʲɛɪdʲɪ'nʲe:tʲɪ]

interessarsi di …

domė́tis

[do'mʲe:tʲɪs]

invitare (vt)

kviẽsti

['kvʲɛstʲɪ]

lamentarsi (vr)

skų́stis

['sku:stʲɪs]

lasciar cadere

numèsti

[nʊ'mʲɛstʲɪ]

lavorare (vi)

dìrbti

['dʲɪrptʲɪ]

leggere (vi, vt)

skaitýti

[skʌɪ'tʲi:tʲɪ]

liberare (vt)

išláisvinti

[ɪʃ'lʲʌɪsvʲɪntʲɪ]

12. I verbi più importanti. Parte 3

mancare le lezioni

praleidinė́ti

[pralʲɛɪdʲɪ'nʲe:tʲɪ]

mandare (vt)

išsių̃sti

[ɪʃ'sʲu:stʲɪ]

menzionare (vt)

minė́ti

[mʲɪ'nʲe:tʲɪ]

minacciare (vt)

grasìnti

[gra'sʲɪntʲɪ]

mostrare (vt)

ródyti

['rodʲi:tʲɪ]

nascondere (vt)

slė̃pti

['slʲe:ptʲɪ]

nuotare (vi)

plaũkti

['plʲɑʊktʲɪ]

obiettare (vt)

prieštaráuti

[prʲiɛʃta'rɑʊtʲɪ]

occorrere (vimp)

bū́ti reikalìngu

['bu:tʲɪ rʲɛɪka'lʲɪngʊ]

ordinare (~ il pranzo)

užsakinė́ti

[ʊʒsakʲɪ'nʲe:tʲɪ]

ordinare (mil.)

nurodinė́ti

[nʊrodʲɪ'nʲe:tʲɪ]

osservare (vt)

stebė́ti

[ste'bʲe:tʲɪ]

pagare (vi, vt)

mokė́ti

[mo'kʲe:tʲɪ]

parlare (vi, vt)

sakýti

[sa'kʲi:tʲɪ]

partecipare (vi)

dalyváuti

[dalʲi:'vɑʊtʲɪ]

pensare (vi, vt)

galvóti

[galʲ'votʲɪ]

perdonare (vt)

atléisti

[at'lʲɛɪstʲɪ]

permettere (vt)

léisti

['lʲɛɪstʲɪ]

piacere (vi)

patìkti

[pa'tʲɪktʲɪ]

piangere (vi)

ver̃kti

['vʲɛrktʲɪ]

pianificare (vt)

planúoti

[plʲa'nʊɑtʲɪ]

possedere (vt)

mokė́ti

[mo'kʲe:tʲɪ]

potere (v aus)

galė́ti

[ga'lʲe:tʲɪ]

pranzare (vi)

pietáuti

[pʲiɛ'tɑʊtʲɪ]

preferire (vt)

teĩkti pirmenýbę

['tʲɛɪktʲɪ pʲɪrmʲɛ'nʲi:bʲɛ:]

pregare (vi, vt)

mel̃stis

['mʲɛlʲ̃stʲɪs]

prendere (vt)

im̃ti

['ɪmtʲɪ]

prevedere (vt)

numatýti

[nʊma'tʲi:tʲɪ]

promettere (vt)

žadė́ti

[ʒa'dʲe:tʲɪ]

pronunciare (vt)

ištar̃ti

[ɪʃ'tartʲɪ]

proporre (vt)

siū́lyti

['sʲu:lʲi:tʲɪ]

punire (vt)

baũsti

['bɑʊstʲɪ]

raccomandare (vt)

rekomendúoti

[rʲɛkomʲɛn'dʊɑtʲɪ]

ridere (vi)

juõktis

['jʊɑktʲɪs]

rifiutarsi (vr)

atsisakýti

[atsʲɪsa'kʲi:tʲɪ]

rincrescere (vi)

gailė́tis

[gʌɪ'lʲe:tʲɪs]

ripetere (ridire)

kartóti

[kar'totʲɪ]

riservare (vt)

rezervúoti

[rʲɛzʲɛr'vʊɑtʲɪ]

rispondere (vi, vt)

atsakýti

[atsa'kʲi:tʲɪ]

rompere (spaccare)

láužyti

['lʲɑʊʒʲi:tʲɪ]

rubare (~ i soldi)

võgti

['vo:ktʲɪ]

13. I verbi più importanti. Parte 4

salvare (~ la vita a qn)

gélbėti

['gʲælʲbʲe:tʲɪ]

sapere (vt)

žinóti

[ʒʲɪ'notʲɪ]

sbagliare (vi)

klýsti

['klʲi:stʲɪ]

scavare (vt)

raũsti

['rɑʊstʲɪ]

scegliere (vt)

išsiriñkti

[ɪʃsʲɪ'rʲɪŋktʲɪ]

scendere (vi)

léistis

['lʲɛɪstʲɪs]

scherzare (vi)

juokáuti

[jʊɑ'kɑʊtʲɪ]

scrivere (vt)

rašýti

[ra'ʃʲɪ:tʲɪ]

scusare (vt)

atléisti

[at'lʲɛɪstʲɪ]

scusarsi (vr)

atsiprašinė́ti

[atsʲɪpraʃʲɪ'nʲe:tʲɪ]

sedersi (vr)

sė́stis

['sʲe:stʲɪs]

seguire (vt)

sèkti …

['sʲɛktʲɪ …]

sgridare (vt)

bárti

['bartʲɪ]

significare (vt)

réikšti

['rʲɛɪkʃtʲɪ]

sorridere (vi)

šypsótis

[ʃʲɪ:p'sotʲɪs]

sottovalutare (vt)

neįvértinti

[nʲɛɪ:'vʲɛrtʲɪntʲɪ]

sparare (vi)

šáudyti

['ʃɑʊdʲi:tʲɪ]

sperare (vi, vt)

tikė́tis

[tʲɪ'kʲe:tʲɪs]

spiegare (vt)

paáiškinti

[pa'ʌɪʃkʲɪntʲɪ]

studiare (vt)

studijúoti

[stʊdʲɪ'jʊɑtʲɪ]

stupirsi (vr)

stebė́tis

[ste'bʲe:tʲɪs]

tacere (vi)

tylė́ti

[tʲi:'lʲe:tʲɪ]

tentare (vt)

bandýti

[ban'dʲi:tʲɪ]

toccare (~ con le mani)

čiupinė́ti

[tʂʲʊpʲɪ'nʲe:tʲɪ]

tradurre (vt)

ver̃sti

['vʲɛrstʲɪ]

trovare (vt)

ràsti

['rastʲɪ]

uccidere (vt)

žudýti

[ʒʊ'dʲi:tʲɪ]

udire (percepire suoni)

girdė́ti

[gʲɪr'dʲe:tʲɪ]

unire (vt)

apjùngti

[a'pjʊŋktʲɪ]

uscire (vi)

išeĩti

[ɪ'ʃɛɪtʲɪ]

vantarsi (vr)

gìrtis

['gʲɪrtʲɪs]

vedere (vt)

matýti

[ma'tʲi:tʲɪ]

vendere (vt)

pardavinė́ti

[pardavʲɪ'nʲe:tʲɪ]

volare (vi)

skrìsti

['skrʲɪstʲɪ]

volere (desiderare)

norė́ti

[no'rʲe:tʲɪ]

14. Colori

colore (m)

spalvà (m)

[spalʲ'va]

sfumatura (f)

ãtspalvis (v)

['a:tspalʲvʲɪs]

tono (m)

tònas (v)

['tonas]

arcobaleno (m)

vaivórykštė (m)

[vʌɪ'vorʲi:kʃtʲe:]

bianco (agg)

baltà

[balʲ'ta]

nero (agg)

juodà

[jʊɑ'da]

grigio (agg)

pilkà

[pʲɪlʲ'ka]

verde (agg)

žalià

[ʒa'lʲæ]

giallo (agg)

geltóna

[gʲɛlʲ'tona]

rosso (agg)

raudóna

[rɑʊ'dona]

blu (agg)

mė́lyna

['mʲe:lʲi:na]

azzurro (agg)

žydrà

[ʒʲi:d'ra]

rosa (agg)

rõžinė

['ro:ʒʲɪnʲe:]

arancione (agg)

oránžinė

[o'ranʒʲɪnʲe:]

violetto (agg)

violètinė

[vʲɪjɔ'lʲɛtʲɪnʲe:]

marrone (agg)

rudà

[rʊ'da]

d'oro (agg)

auksìnis

[ɑʊk'sʲɪnʲɪs]

argenteo (agg)

sidabrìnis

[sʲɪda'brʲɪnʲɪs]

beige (agg)

smė̃lio spalvõs

['smʲe:lʲɔ spalʲ'vo:s]

color crema (agg)

krèminės spalvõs

['krʲɛmʲɪnʲe:s spalʲ'vo:s]

turchese (agg)

tur̃kio spalvõs

['tʊrkʲɔ spalʲ'vo:s]

rosso ciliegia (agg)

vỹšnių spalvõs

[vʲi:ʃnʲu: spalʲ'vo:s]

lilla (agg)

alỹvų spalvõs

[a'lʲi:vu: spalʲ'vo:s]

rosso lampone (agg)

aviẽtinės spalvõs

[a'vʲɛtʲɪnʲe:s spalʲ'vo:s]

chiaro (agg)

šviesì

[ʃvʲiɛ'sʲɪ]

scuro (agg)

tamsì

[tam'sʲɪ]

vivo, vivido (agg)

ryškì

[rʲi:ʃ'kʲɪ]

colorato (agg)

spalvótas

[spalʲ'votas]

a colori

spalvótas

[spalʲ'votas]

bianco e nero (agg)

juodaĩ báltas

[jʊɑ'dʌɪ 'balʲtas]

in tinta unita

vienspal̃vis

[vʲiɛns'palʲvʲɪs]

multicolore (agg)

įvairiaspal̃vis

[i:vʌɪrʲæs'palʲvʲɪs]

15. Domande

Chi?

Kàs?

['kas?]

Che cosa?

Ką̃?

['ka:?]

Dove? (in che luogo?)

Kur̃?

['kʊr?]

Dove? (~ vai?)

Kur̃?

['kʊr?]

Di dove?, Da dove?

Ìš kur̃?

[ɪʃ 'kʊr?]

Quando?

Kadà?

[ka'da?]

Perché? (per quale scopo?)

Kám?

['kam?]

Perché? (per quale ragione?)

Kodė̃l?

[kɔ'dʲe:lʲ?]

Per che cosa?

Kám?

['kam?]

Come?

Kaĩp?

['kʌɪp?]

Che? (~ colore è?)

Kóks?

['koks?]

Quale?

Kurìs?

[kʊ'rʲɪs?]

A chi?

Kám?

['kam?]

Di chi?

Apiẽ ką̃?

[a'pʲɛ 'ka:?]

Di che cosa?

Apiẽ ką̃?

[a'pʲɛ 'ka:?]

Con chi?

Sù kuõ?

['sʊ 'kʊɑ?]

Quanti?, Quanto?

Kíek?

['kʲiɛk?]

Di chi?

Kienõ?

[kʲiɛ'no:?]

16. Preposizioni

con (tè ~ il latte)

sù …

['sʊ …]

senza

bè

['bʲɛ]

a (andare ~ …)

į̃

[i:]

di (parlare ~ …)

apiẽ

[a'pʲɛ]

prima di …

ikì

[ɪ'kʲɪ]

di fronte a …

priẽš

['prʲɛʃ]

sotto (avv)

põ

['po:]

sopra (al di ~)

vir̃š

['vʲɪrʃ]

su (sul tavolo, ecc.)

añt

['ant]

da, di (via da …, fuori di …)

ìš

[ɪʃ]

di (fatto ~ cartone)

ìš

[ɪʃ]

fra (~ dieci minuti)

põ …, ùž …

['po: …], ['ʊʒ …]

attraverso (dall'altra parte)

per̃

['pʲɛr]

17. Parole grammaticali. Avverbi. Parte 1

Dove?

Kur̃?

['kʊr?]

qui (in questo luogo)

čià

['tʂʲæ]

lì (in quel luogo)

teñ

['tʲɛn]

da qualche parte (essere ~)

kažkur̃

[kaʒ'kʊr]

da nessuna parte

niẽkur

['nʲɛkʊr]

vicino a …

priẽ …

['prʲɛ …]

vicino alla finestra

priẽ lángo

['prʲɛ 'lʲangɔ]

Dove?

Kur̃?

['kʊr?]

qui (vieni ~)

čià

['tʂʲæ]

ci (~ vado stasera)

teñ

['tʲɛn]

da qui

ìš čià

[ɪʃ tʂʲæ]

da lì

ìš teñ

[ɪʃ tʲɛn]

vicino, accanto (avv)

šalià

[ʃa'lʲæ]

lontano (avv)

tolì

[to'lʲɪ]

vicino (~ a Parigi)

šalià

[ʃa'lʲæ]

vicino (qui ~)

artì

[ar'tʲɪ]

non lontano

netolì

[nʲɛ'tolʲɪ]

sinistro (agg)

kairỹs

[kʌɪ'rʲi:s]

a sinistra (rimanere ~)

ìš kairė̃s

[ɪʃ kʌɪ'rʲe:s]

a sinistra (girare ~)

į̃ kaĩrę

[i: 'kʌɪrʲɛ:]

destro (agg)

dešinỹs

[dʲɛʃʲɪ'nʲi:s]

a destra (rimanere ~)

ìš dešinė̃s

[ɪʃ deʃʲɪ'nʲe:s]

a destra (girare ~)

į̃ dẽšinę

[i: 'dʲæʃʲɪnʲɛ:]

davanti

príekyje

['prʲiɛkʲi:jɛ]

anteriore (agg)

príekinis

['prʲiɛkʲɪnʲɪs]

avanti

pirmỹn

[pʲɪr'mʲi:n]

dietro (avv)

galè

[ga'lʲɛ]

da dietro

ìš gãlo

[ɪʃ 'ga:lʲɔ]

indietro

atgal̃

[at'galʲ]

mezzo (m), centro (m)

vidurỹs (v)

[vʲɪdʊ'rʲi:s]

in mezzo, al centro

per̃ vìdurį

['pʲɛr 'vʲɪ:dʊrʲɪ:]

di fianco

šóne

['ʃonʲɛ]

dappertutto

visur̃

[vʲɪ'sʊr]

attorno

apliñkui

[ap'lʲɪŋkʊi]

da dentro

ìš vidaũs

[ɪʃ vʲɪ'dɑʊs]

da qualche parte (andare ~)

kažkur̃

[kaʒ'kʊr]

dritto (direttamente)

tiẽsiai

['tʲɛsʲɛɪ]

indietro

atgal̃

[at'galʲ]

da qualsiasi parte

ìš kur̃ nórs

[ɪʃ 'kʊr 'nors]

da qualche posto (veniamo ~)

ìš kažkur̃

[ɪʃ kaʒ'kʊr]

in primo luogo

pìrma

['pʲɪrma]

in secondo luogo

àntra

['antra]

in terzo luogo

trẽčia

['trʲætʂʲæ]

all'improvviso

staigà

[stʌɪ'ga]

all'inizio

pradžiõj

[prad'ʒʲo:j]

per la prima volta

pìrmą kar̃tą

['pʲɪrma: 'karta:]

molto tempo prima di…

daũg laĩko priẽš …

['dɑʊg 'lʲʌɪkɔ 'prʲɛʃ …]

di nuovo

ìš naũjo

[ɪʃ 'nɑʊjɔ]

per sempre

visám laĩkui

[vʲɪ'sam 'lʲʌɪkʊi]

mai

niekadà

[nʲiɛkad'a]

ancora

vė̃l

['vʲe:lʲ]

adesso

dabar̃

[da'bar]

spesso (avv)

dažnaĩ

[daʒ'nʌɪ]

allora

tadà

[ta'da]

urgentemente

skubiaĩ

[skʊ'bʲɛɪ]

di solito

įprastaĩ

[i:pras'tʌɪ]

a proposito, …

bejè, …

[bɛ'jæ, …]

è possibile

įmãnoma

[i:'ma:noma]

probabilmente

tikė́tina

[tʲɪ'kʲe:tʲɪna]

forse

gãli bū́ti

['ga:lʲɪ 'bu:tʲɪ]

inoltre …

bè tõ, …

['bʲɛ to:, …]

ecco perché …

todė̃l …

[to'dʲe:lʲ …]

nonostante (~ tutto)

nepáisant …

[nʲɛ'pʌɪsant …]

grazie a …

… dėkà

[… dʲe:'ka]

che cosa (pron)

kàs

['kas]

che (cong)

kàs

['kas]

qualcosa (qualsiasi cosa)

kažkàs

[kaʒ'kas]

qualcosa (le serve ~?)

kažkàs

[kaʒ'kas]

niente

niẽko

['nʲɛkɔ]

chi (pron)

kàs

['kas]

qualcuno (annuire a ~)

kažkàs

[kaʒ'kas]

qualcuno (dipendere da ~)

kažkàs

[kaʒ'kas]

nessuno

niẽkas

['nʲɛkas]

da nessuna parte

niẽkur

['nʲɛkʊr]

di nessuno

niẽkieno

['nʲɛ'kʲiɛnɔ]

di qualcuno

kažkienõ

[kaʒkʲiɛ'no:]

così (era ~ arrabbiato)

taĩp

['tʌɪp]

anche (penso ~ a …)

taĩp pàt

['tʌɪp 'pat]

anche, pure

ir̃gi

['ɪrgʲɪ]

18. Parole grammaticali. Avverbi. Parte 2

Perché?

Kodė̃l?

[kɔ'dʲe:lʲ?]

per qualche ragione

kažkodė̃l

[kaʒko'dʲe:lʲ]

perché …

… todė̃l, kàd

[… to'dʲe:lʲ, 'kad]

per qualche motivo

kažkodė̃l

[kaʒko'dʲe:lʲ]

e (cong)

ir̃

[ɪr]

o (sì ~ no?)

arbà

[ar'ba]

ma (però)

bèt

['bʲɛt]

troppo

pernelýg

[pʲɛrnʲɛ'lʲi:g]

solo (avv)

tiktaĩ

[tʲɪk'tʌɪ]

esattamente

tiksliaĩ

[tʲɪks'lʲɛɪ]

circa (~ 10 dollari)

maždaũg

[maʒ'dɑʊg]

approssimativamente

apýtikriai

[a'pʲi:tʲɪkrʲɛɪ]

approssimativo (agg)

apýtikriai

[a'pʲi:tʲɪkrʲɛɪ]

quasi

bevéik

[bʲɛ'vʲɛɪk]

resto

vìsa kìta (m)

['vʲɪsa 'kʲɪta]

ogni (agg)

kiekvíenas

[kʲiɛk'vʲiɛnas]

qualsiasi (agg)

bèt kurìs

['bʲɛt kʊ'rʲɪs]

molti, molto

daũg

['dɑʊg]

molta gente

daũgelis

['dɑʊgʲɛlʲɪs]

tutto, tutti

visì

[vʲɪ'sʲɪ]

in cambio di …

mainaĩs į̃ …

[mʌɪ'nʌɪs i: ..]

in cambio

mainaĩs

[mʌɪ'nʌɪs]

a mano (fatto ~)

rañkiniu būdù

['raŋkʲɪnʲʊ bu:'dʊ]

poco probabile

kažì

[ka'ʒʲɪ]

probabilmente

tikriáusiai

[tʲɪk'rʲæʊsʲɛɪ]

apposta

týčia

['tʲi:tʂʲæ]

per caso

netýčia

[nʲɛ'tʲi:tʂʲæ]

molto (avv)

labaĩ

[lʲa'bʌɪ]

per esempio

pãvyzdžiui

['pa:vʲi:zdʒʲʊi]

fra (~ due)

tar̃p

['tarp]

fra (~ più di due)

tar̃p

['tarp]

tanto (quantità)

tiẽk

['tʲɛk]

soprattutto

ýpač

['ɪ:patʂ]

CONCETTI DI BASE. PARTE 2

19. Giorni della settimana

lunedì (m)

pirmãdienis (v)

[pʲɪr'ma:dʲiɛnʲɪs]

martedì (m)

antrãdienis (v)

[an'tra:dʲiɛnʲɪs]

mercoledì (m)

trečiãdienis (v)

[trʲɛ'tʂʲædʲiɛnʲɪs]

giovedì (m)

ketvirtãdienis (v)

[kʲɛtvʲɪr'ta:dʲiɛnʲɪs]

venerdì (m)

penktãdienis (v)

[pʲɛŋk'ta:dʲiɛnʲɪs]

sabato (m)

šeštãdienis (v)

[ʃʲɛʃ'ta:dʲiɛnʲɪs]

domenica (f)

sekmãdienis (v)

[sʲɛk'ma:dʲiɛnʲɪs]

oggi (avv)

šiañdien

['ʃʲændʲiɛn]

domani

rytój

[rʲi:'toj]

dopo domani

porýt

[po'rʲi:t]

ieri (avv)

vãkar

['va:kar]

l'altro ieri

ùžvakar

['ʊʒvakar]

giorno (m)

dienà (m)

[dʲiɛ'na]

giorno (m) lavorativo

dárbo dienà (m)

['darbɔ