Vocabolario Italiano-Ungherese per studio autodidattico: 5000 parole by Andrey Taranov by Andrey Taranov - Read Online

Book Preview

Vocabolario Italiano-Ungherese per studio autodidattico - Andrey Taranov

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

straniere

CONCETTI DI BASE

CONCETTI DI BASE. PARTE 1

1. Pronomi

io

én

[e:n]

tu

te

[tɛ]

egli, ella, esso, essa

ő

[ɜ:]

noi

mi

[mi]

voi

ti

[tı]

loro, essi

ők

[ɜ:k]

2. Saluti. Convenevoli. Saluti di congedo

Salve!

Szervusz!

[sɛrvus]

Buongiorno!

Szervusztok!

[sɛrvustok]

Buongiorno! (la mattina)

Jó reggelt!

[jɔ: rɛggɛlt]

Buon pomeriggio!

Jó napot!

[jɔ: nɒpot]

Buonasera!

Jó estét!

[jɔ: ɛʃte:t]

salutare (vt)

köszönt

[kɜsɜnt]

Ciao! Salve!

Szia!

[sıɒ]

saluto (m)

üdvözlet

[ydvɜzlɛt]

salutare (vt)

üdvözöl

[ydvɜzɜl]

Come va?

Hogy vagy?

[hodʲ vɒdʲ]

Che c'è di nuovo?

Mi újság?

[mi u:jʃa:g]

Ciao! Ci vediamo!

Viszontlátásra!

[visont la:ta:ʃrɒ]

A presto!

A közeli viszontlátásra!

[ɒ kɜzɛli visont la:ta:ʃrɒ]

Addio! (inform.)

Isten veled!

[iʃtɛn vɛlɛd]

Addio! (form.)

Isten veletek!

[iʃtɛn vɛlɛtɛk]

congedarsi (vr)

elbúcsúzik

[ɛlbu:ʧu:zık]

Ciao! (A presto!)

Viszlát!

[visla:t]

Grazie!

Köszönöm!

[kɜsɜnɜm]

Grazie mille!

Köszönöm szépen!

[kɜsɜnɜm se:pɛn]

Prego

Kérem.

[ke:rɛm]

Non c'è di che!

szóra sem érdemes

[sɔ:rɒ ʃɛm e:rdɛmɛʃ]

Di niente

nincs mit

[nınʧ mit]

Scusatemi!

Bocsánat!

[boʧa:nɒt]

scusare (vt)

bocsát

[boʧa:t]

scusarsi (vr)

bocsánatot kér

[boʧa:nɒtot ke:r]

Chiedo scusa

bocsánatot kérek

[boʧa:nɒtot ke:rɛk]

Mi perdoni!

Elnézést!

[ɛlne:ze:ʃt]

perdonare (vt)

bocsát

[boʧa:t]

per favore

kérem szépen

[ke:rɛm se:pɛn]

Non dimentichi!

Ne felejtsen!

[nɛ fɛlɛjʧɛn]

Certamente!

Persze!

[pɛrsɛ]

Certamente no!

Persze nem!

[pɛrsɛ nɛm]

D'accordo!

Jól van!

[jɔ:l vɒn]

Basta!

Elég!

[ɛle:g]

3. Come rivolgersi

signore

Uram

[urɒm]

signora

Asszonyom

[ɒssonɜm]

signorina

Fiatalasszony

[fiɒtɒl ɒssoɲ]

signore

Fiatalember

[fiɒtɒl ɛmbɛr]

ragazzo

Kisfiú

[kiʃfiu:]

ragazza

Kislány

[kiʃla:ɲ]

4. Numeri cardinali. Parte 1

zero (m)

nulla

[nullɒ]

uno

egy

[ɛdʲ]

due

kettő, két

[kɛttɜ:], [ke:t]

tre

három

[ha:rom]

quattro

négy

[ne:dʲ]

cinque

öt

[ɜt]

sei

hat

[hɒt]

sette

hét

[he:t]

otto

nyolc

[nɜlʦ]

nove

kilenc

[kilɛnʦ]

dieci

tíz

[tı:z]

undici

tizenegy

[tızɛnɛdʲ]

dodici

tizenkettő

[tızɛŋkɛttɜ:]

tredici

tizenhárom

[tızɛnha:rom]

quattordici

tizennégy

[tızɛŋe:dʲ]

quindici

tizenöt

[tızɛnɜt]

sedici

tizenhat

[tızɛnhɒt]

diciassette

tizenhét

[tızɛnhe:t]

diciotto

tizennyolc

[tızɛŋɜlʦ]

diciannove

tizenkilenc

[tızɛŋkilɛnʦ]

venti

húsz

[hu:s]

ventuno

huszonegy

[husonɛdʲ]

ventidue

huszonkettő

[huson kɛttɜ:]

ventitre

huszonhárom

[huson ha:rom]

trenta

harminc

[hɒrminʦ]

trentuno

harmincegy

[hɒrminʦədʲ]

trentadue

harminckettő

[hɒrminʦ kɛttɜ:]

trentatre

harminchárom

[hɒrminʦha:rom]

quaranta

negyven

[nɛdʲvɛn]

quarantuno

negyvenegy

[nɛdʲvɛnɛdʲ]

quarantadue

negyvenkettő

[nɛdʲvɛn kɛttɜ:]

quarantatre

negyvenhárom

[nɛdʲvɛn ha:rom]

cinquanta

ötven

[ɜtvɛn]

cinquantuno

ötvenegy

[ɜtvɛnɛdʲ]

cinquantadue

ötvenkettő

[ɜtvɛn kɛttɜ:]

cinquantatre

ötvenhárom

[ɜtvɛn ha:rom]

sessanta

hatvan

[hɒtvɒn]

sessantuno

hatvanegy

[hɒtvɒnɛdʲ]

sessantadue

hatvankettő

[hɒtvɒn kɛttɜ:]

sessantatre

hatvanhárom

[hɒtvɒn ha:rom]

settanta

hetven

[hɛtvɛn]

settantuno

hetvenegy

[hɛtvɛnɛdʲ]

settantadue

hetvenkettő

[hɛtvɛn kɛttɜ:]

settantatre

hetvenhárom

[hɛtvɛn ha:rom]

ottanta

nyolcvan

[nɜlʦvɒn]

ottantuno

nyolcvanegy

[nɜlʦvɒnɛdʲ]

ottantadue

nyolcvankettő

[nɜlʦvɒn kɛttɜ:]

ottantatre

nyolcvanhárom

[nɜlʦvɒn ha:rom]

novanta

kilencven

[kilɛnʦvɛn]

novantuno

kilencvenegy

[kilɛnʦvɛnɛdʲ]

novantadue

kilencvenkettő

[kilɛnʦvɛn kɛttɜ:]

novantatre

kilencvenhárom

[kilɛnʦvɛn ha:rom]

5. Numeri cardinali. Parte 2

cento

száz

[sa:z]

duecento

kétszáz

[ke:ʦa:z]

trecento

háromszáz

[ha:romsa:z]

quattrocento

négyszáz

[ne:dʲsa:z]

cinquecento

ötszáz

[ɜʦa:z]

seicento

hatszáz

[hɒʦa:z]

settecento

hétszáz

[he:ʦa:z]

ottocento

nyolcszáz

[nɜlʦsa:z]

novecento

kilencszáz

[kilɛnʦsa:z]

mille

ezer

[ɛzɛr]

duemila

kétezer

[ke:tɛzɛr]

tremila

háromezer

[ha:romɛzɛr]

diecimila

tízezer

[tı:zɛzɛr]

centomila

százezer

[sa:zɛzɛr]

milione (m)

millió

[milliɔ:]

miliardo (m)

milliárd

[millia:rd]

6. Numeri ordinali

primo

első

[ɛlʃɜ:]

secondo

második

[ma:ʃodık]

terzo

harmadik

[hɒrmɒdık]

quarto

negyedik

[nɛdɛdık]

quinto

ötödik

[ɜtɜdık]

sesto

hatodik

[hɒtodık]

settimo

hetedik

[hɛtɛdık]

ottavo

nyolcadik

[nɜlʦɒdık]

nono

kilencedik

[kilɛnʦədık]

decimo

tizedik

[tızɛdık]

7. Numeri. Frazioni

frazione (f)

törtszám

[tɜrʦa:m]

un mezzo

fél

[fe:l]

un terzo

egy harmad

[ɛdʲ hɒrmɒd]

un quarto

egy negyed

[ɛdʲ nɛdɛd]

un ottavo

egy nyolcad

[ɛdʲ nɜlʦɒd]

un decimo

egy tized

[ɛdʲ tızɛd]

due terzi

két harmad

[ke:t hɒrmɒd]

tre quarti

három negyed

[ha:rom nɛdɛd]

8. Numeri. Operazioni aritmetiche di base

sottrazione (f)

kivonás

[kivona:ʃ]

sottrarre (vt)

kivon

[kivon]

divisione (f)

osztás

[osta:ʃ]

dividere (vt)

oszt

[ost]

addizione (f)

összeadás

[ɜssɛɒda:ʃ]

addizionare (vt)

összead

[ɜssɛɒd]

aggiungere (vt)

hozzáad

[hozza:ɒd]

moltiplicazione (f)

szorzás

[sorza:ʃ]

moltiplicare (vt)

megszoroz

[mɛgsoroz]

9. Numeri. Varie

cifra (f)

számjegy

[sa:mjədʲ]

numero (m)

szám

[sa:m]

numerale (m)

számnév

[sa:mne:v]

meno (m)

mínusz

[mi:nus]

più (m)

plusz

[plus]

formula (f)

formula

[formulɒ]

calcolo (m)

kiszámítás

[kisa:mi:ta:ʃ]

contare (vt)

számol

[sa:mol]

calcolare (vt)

összeszámol

[ɜssɛsa:mol]

comparare (vt)

összehasonlít

[ɜssɛhɒʃonli:t]

Quanto?

Mennyi?

[mɛŋi]

Quanti?

Hány?

[ha:ɲ]

somma (f)

összeg

[ɜssɛg]

risultato (m)

eredmény

[ɛrɛdme:ɲ]

resto (m)

maradék

[mɒrɒde:k]

qualche …

néhány

[ne:ha:ɲ]

un po' di …

kevés …

[kɛve:ʃ]

resto (m)

egyéb

[ɛde:b]

uno e mezzo

másfél

[ma:ʃfe:l]

dozzina (f)

tucat

[tuʦɒt]

in due

ketté

[kɛtte:]

in parti uguali

egyenlően

[ɛdɛnlɜ:ɛn]

metà (f), mezzo (m)

fél

[fe:l]

volta (f)

íz

[i:z]

10. I verbi più importanti. Parte 1

accorgersi (vr)

észrevesz

[e:srɛvɛs]

afferrare (vt)

fog

[fog]

affittare (dare in affitto)

bérel

[be:rɛl]

aiutare (vt)

segít

[ʃɛgi:t]

amare (qn)

szeret

[sɛrɛt]

andare (camminare)

megy

[mɛdʲ]

annotare (vt)

feljegyez

[fɛljədɛz]

appartenere (vi)

tartozik

[tɒrtozık]

aprire (vt)

nyit

[nit]

arrivare (vi)

érkezik

[e:rkɛzık]

aspettare (vt)

vár

[va:r]

avere (vt)

van

[vɒn]

avere fame

éhes van

[e:hɛʃ vɒn]

avere fretta

siet

[ʃıɛt]

avere paura

fél

[fe:l]

avere sete

szomjas van

[somʲɒʃ vɒn]

avvertire (vt)

figyelmeztet

[fidɛlmɛztɛt]

cacciare (vt)

vadászik

[vɒda:sık]

cadere (vi)

esik

[ɛʃık]

cambiare (vt)

változtat

[va:ltoztɒt]

capire (vt)

ért

[e:rt]

cenare (vi)

vacsorázik

[vɒʧora:zık]

cercare (vt)

keres

[kɛrɛʃ]

cessare (vt)

abbahagy

[ɒbbɒhɒdʲ]

chiedere (~ aiuto)

hív

[hi:v]

chiedere (domandare)

kérdez

[ke:rdɛz]

cominciare (vt)

kezd

[kɛzd]

comparare (vt)

összehasonlít

[ɜssɛhɒʃonli:t]

confondere (vt)

összetéveszt

[ɜssɛte:vɛst]

conoscere (qn)

ismer

[iʃmɛr]

conservare (vt)

megőriz

[mɛgɜ:rız]

consigliare (vt)

tanácsol

[tɒna:ʧol]

contare (calcolare)

számol

[sa:mol]

contare su …

számít -re …

[sa:mi:t rɛ]

continuare (vt)

folytat

[fojtɒt]

controllare (vt)

ellenőriz

[ɛllɛnɜ:rız]

correre (vi)

fut

[fut]

costare (vt)

kerül

[kɛryl]

creare (vt)

teremt

[tɛrɛmt]

cucinare (vi)

készít

[ke:sı:t]

11. I verbi più importanti. Parte 2

dare (vt)

ad

[ɒd]

dare un suggerimento

céloz

[ʦe:loz]

decorare (adornare)

díszít

[dı:sı:t]

difendere (~ un paese)

véd

[ve:d]

dimenticare (vt)

elfelejt

[ɛlfɛlɛjt]

dire (~ la verità)

mond

[mond]

dirigere (compagnia, ecc.)

irányít

[ira:ni:t]

discutere (vt)

megbeszél

[mɛgbɛse:l]

domandare (vt)

kér

[ke:r]

dubitare (vi)

kételkedik

[ke:tɛlkɛdık]

entrare (vi)

bemegy

[bɛmɛdʲ]

esigere (vt)

követel

[kɜvɛtɛl]

esistere (vi)

létezik

[le:tɛzık]

essere (vi)

van

[vɒn]

essere d'accordo

beleegyezik

[bɛle:dɛzık]

fare (vt)

csinál

[ʧina:l]

fare colazione

reggelizik

[rɛggɛlizik]

fare il bagno

fürdik

[fyrdık]

fermarsi (vr)

megáll

[mɛga:ll]

fidarsi (vr)

rábíz

[ra:bi:z]

finire (vt)

befejez

[bɛfɛjəz]

firmare (~ un documento)

aláír

[ɒla:i:r]

giocare (vi)

játszik

[ja:ʦık]

girare (~ a destra)

fordul

[fordul]

gridare (vi)

kiabál

[kiɒba:l]

indovinare (vt)

kitalál

[kitɒla:l]

informare (vt)

tájékoztat

[ta:je:koztɒt]

ingannare (vt)

csal

[ʧɒl]

insistere (vi)

ragaszkodik

[rɒgɒskodık]

insultare (vt)

megsért

[mɛgʃe:rt]

interessarsi di …

érdeklődik

[e:rdɛklɜ:dık]

invitare (vt)

meghív

[mɛghi:v]

12. I verbi più importanti. Parte 3

lamentarsi (vr)

panaszkodik

[pɒnɒskodık]

lasciar cadere

leejt

[le:jt]

lavorare (vi)

dolgozik

[dolgozık]

leggere (vi, vt)

olvas

[olvɒʃ]

liberare (vt)

felszabadít

[fɛlsɒbɒdı:t]

mancare le lezioni

elmulaszt

[ɛlmulɒst]

mandare (vt)

felad

[fɛlɒd]

menzionare (vt)

megemlít

[mɛgɛmli:t]

minacciare (vt)

fenyeget

[fɛnɛgɛt]

mostrare (vt)

mutat

[mutɒt]

nascondere (vt)

rejt

[rɛjt]

nuotare (vi)

úszik

[u:sık]

obiettare (vt)

ellentmond

[ɛllɛntmond]

occorrere (vimp)

szükség van

[sykʃe:g vɒn]

ordinare (~ il pranzo)

rendel

[rɛndɛl]

ordinare (mil.)

parancsol

[pɒrɒnʧol]

osservare (vt)

figyel

[fidɛl]

pagare (vi, vt)

fizet

[fizɛt]

parlare (vi, vt)

beszélget

[bɛse:lgɛt]

partecipare (vi)

részt vesz

[re:st vɛs]

pensare (vi, vt)

gondol

[gondol]

perdonare (vt)

bocsát

[boʧa:t]

permettere (vt)

enged

[ɛŋɛd]

piacere (vi)

tetszik

[tɛʦık]

piangere (vi)

sír

[ʃı:r]

pianificare (vt)

tervez

[tɛrvɛz]

possedere (vt)

rendelkezik

[rɛndɛlkɛzık]

potere (v aus)

tud

[tud]

pranzare (vi)

ebédel

[ɛbe:dɛl]

preferire (vt)

többre becsül

[tɜbbrɛ bɛʧyl]

pregare (vi, vt)

imádkozik

[ima:dkozık]

prendere (vt)

vesz

[vɛs]

prevedere (vt)

előre lát

[ɛlɜ:rɛ la:t]

promettere (vt)

ígér

[i:ge:r]

pronunciare (vt)

kiejt

[kiɛjt]

proporre (vt)

ajánl

[ɒja:nl]

punire (vt)

büntet

[byntɛt]

13. I verbi più importanti. Parte 4

raccomandare (vt)

tanácsol

[tɒna:ʧol]

ridere