Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mannen med änglavingarna
Mannen med änglavingarna
Mannen med änglavingarna
Ebook455 pages6 hours

Mannen med änglavingarna

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

David Beckett blir indragen i en mordutredning och det dröjer inte länge förrän pressen döper seriemördaren till Ängeln. En ängel som lämnar kryptiska symboler efter sig. Men David vet, både vem Ängeln är, och hans syfte bakom morden. Ledtrådar från förbundsarken i Etiopien tycks leda till den bibliska Edens lustgård och livets träd - som sägs kunna ge den som äter av dess frukt evigt liv. Mördaren är ute efter det gudomliga, som han tror ska slutföra hans förvandling till en av Guds tjänare: en ängel - men kan inte tyda ledtrådarna och behöver därför hjälp. David ger till sist med sig för att stoppa Ängeln, sökandet efter Edens lustgård och livets träd för honom till civilisationens vagga - och blir början på en jakt som tycks kunna fälla en av världens mäktigaste organisationer.

David får också konfrontera något som få talar om, men som vi alla måste möta: döden. Han blir snart varse hur långt män med makt är beredda att gå för att förlänga sina liv.

LanguageSvenska
Release dateJun 19, 2014
ISBN9781310163029
Mannen med änglavingarna
Read preview
Author

Daniel E Andersson

I'm a consultant, developer and author living in Sweden. I write books and create interactive reading experiences such as gamified reading and storyfied Gaming. You can find out more on my web site: www.seeninadream.net

Read more from Daniel E Andersson

Related to Mannen med änglavingarna

Related ebooks

Related categories

Reviews for Mannen med änglavingarna

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Mannen med änglavingarna - Daniel E Andersson

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1