Start Reading

ESB. Magistrala us?ug korporacyjnych

Ratings:
269 pages4 hours

Summary

Integracja systemów dla praktyków!

Integracja systemów oraz zapewnienie komunikacji mi?dzy ró?nymi ich komponentami to ogromne wyzwanie. Podczas tworzenia w?asnych rozwi?za? prawdopodobnie natkniesz si? na dziesi?tki problemów. Dlatego warto rozwa?y? mo?liwo?? wykorzystania sprawdzonych narz?dzi. Nale?y do nich magistrala ESB (skrót od ang. Enterprise Service Bus). Magistrala taka zapewnia inteligentne zarz?dzanie ruchem, transformacj? danych, przesy?anie komunikatów i nie tylko. Brzmi obiecuj?co? Przekonaj si? sam!

Si?gnij po t? ksi??k? i poznaj interesuj?ce strategie wykorzystania ESB. Na pocz?tku znajdziesz podstawy — w?a?ciwo?ci magistrali, jej histori? oraz formaty wymiany komunikatów. Z kolejnych rozdzia?ów dowiesz si?, jak skutecznie integrowa? us?ugi, wywo?ywa? komunikaty oraz korzysta? z niestandardowych adapterów. Ponadto skupisz si? na aspektach zwi?zanych z bezpiecze?stwem magistrali oraz jej konfiguracj?. Nauczysz si? równie? radzi? sobie w przypadku wyst?pienia problemów z przepustowo?ci? magistrali oraz opó?nieniami transferu. Ksi??ka ta jest unikaln? pozycj?, po?wi?con? interesuj?cym zagadnieniom zwi?zanym z magistral? ESB. Jest to Twoja lektura obowi?zkowa!

Dzi?ki tej ksi??ce:

poznasz mo?liwo?ci magistrali ESB skonfigurujesz j? i wykorzystasz jej potencja? rozwi??esz typowe problemy zintegrujesz ró?ne systemy — niezale?nie od tego, czy to .NET czy Java! Poznaj zaawansowane techniki integracji systemów!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.