Start Reading

Nhân tướng học - Khảo luận (tập 1)

Ratings:
196 pages2 hours

Summary

Nhân tướng học giúp người ta : Biết mình, để tự hoàn thiện bản thân, tránh cái xấu, tìm cái tốt. Biết người để chọn người bạn, chọn đối tác làm ăn sáng suốt, để đối xử, ứng xử trong giao tiếp; kết bạn tri âm; trao duyên gửi phận; biết người, biết tính khí, sở trường sở đoản của người để dùng người.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.