Start Reading

Kinh Dịch - Trí huệ và quyền biến (Quyển hạ)

Ratings:
563 pages8 hours

Summary

Cụ Phan Bội Châu cho rằng, chúng ta vừa tham khảo vừa chiết trung ở trong các nhà triết học phương Đông, vừa tinh vi, vừa thiết thực, vừa thích dụng, chẳng gì bằng Dịch học.
Lòng ưu thời mẫn thế, gốc ở một tấm lòng từ bi, thì Dịch chẳng khác gì Phật.
Tuỳ thời thức thế, đủ trăm đường biến hoá, thì Dịch có thể hay hơn Lão.
Có tác giả còn cho rằng, đọc Dịch hay hơn, ích lợi hơn đọc mấy chục bộ tiểu thuyết.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.