Start Reading

Hayati ve Sevme Sanati Uzerine Gorusleri: [Bir Otobiyografik & Psikolojik Calisma]

Ratings:
115 pages1 hour

Summary

Bir psikanalist olması sebebiyle Fromm,düşünce te-mellerini önemli derecede Freud düşüncesi üzerine oturtmuştur. AncakFreud’un ortaya koyduğu klasik psikanalizi kendine göre yorumlamış,analizlerinde kültürel ve sosyal faktörleri, etkin biçimde kullanmıştır.Freud’un temel kavramları, Fromm düşüncesinde de önemli bir yer işgal etmiştir.O, bu kavramları aynen kullanmakla birlikte, Freud’un eksik bıraktığıyönlerini, analitik bir şekilde ortaya koymaya çalışmıştır.    İÇİNDEKİLER Eric Fromm'un KişilikKuramı FROMM’a GÖREEŞİTLİK. İçgüdüler ve İnsanTutkuları PSİKANALİZİN BUNALIMI.SEVGİ KURAMISEVGİ NESNELERİ SEVGİ VE ÇAĞDAŞ BATITOPLUMUNDA SEVGİNİN ÇÖKÜŞÜ.SEVGİNİN UYGULANMASI İnsan sevmeyi öğrenerekyeniden diğer insanlarla birleşir ya da toplumun otoritesine uyarak güvenkazanabilir.İnsanın çelişkisi; hemdoğanın bir parçası olması hem de ondan kopuk olması; hem insan hem de hayvanolmasından kaynaklanır. Hayvan olarak doyurulması gereken fizyolojiközellikleri vardır. İnsan olaraksa akıl yürütebilir, benliğinin bilincindedir.İnsanın psişesini anlamanın yolu onun var oluşundan kaynaklanangereksinimlerini çözümleyebilmeye dayalıdır İnsanın var oluşundankaynaklanan gereksinimler:1. İlişki Gereksinimi;İnsan, insan olma uğruna doğadan kopmuştur. Öyleyse doğa ile olan birincilberaberliğinden kopmuştur. Hayvan doğa ile baş edebilecek güce sahiptir. Oysainsan imgeleme ve düşünce gücüne sahip olup doğa ile yakın ve bağımlılığadayanan ilişkisini yitirmiştir. İnsanın kendi ilişkilerini kurabilmesi içinbüyük bir çaba harcaması gerekir. Doyum sağlayabilmesi için de üremeye yönelikbir sevgiye ihtiyacı vardır. Bu tür bir sevgi ise karşılıklı sorumluluk, saygı,özen ve anlayış gerektirir. 2. Aşkın OlmaGereksinimi; İnsan aşkın olmaya zorlanır çünkü hayvansı doğasının üstüneçıkmak, herhangi bir varlık olmak yerine yaratıcı bir varlık olmakgereksinimindedir. İnsanın yaratıcı dürtüleri engellendiği zaman yıkıcı olur.Sevgi ve nefret karşıt dürtüler değildir. İkisi de insanın hayvan doğasınıaşabilme çabasından kaynaklanır. Hayvan ne sevebilir ne de nefret edebilir.Oysa insan hem sevebilir em de nefret edebilir. 3. İnsan doğal kökeniniarar; İnsan dünyanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu ve bir yere ait olduğunuhissetmek ister. Çocukken anne-babasına ait hisseder. Ancak geliştikçe buduygunun ortadan kalkması gerekir. (Yoksa tehlikeli sonuçlar doğurabilir. )İnsan kendisine en fazla doyum sağlayan ve en sağlıklı ait olma duygularınıdiğer insanlarla dostça duygular yaşayarak sağlar. 4. Kişisel bir kimliğesahip olmak ister; Bazen birey yaratıcı gücünü kullanarak amacına ulaşamaz. Ozaman bir grup ya da bir başkası ile özdeşleşerek farklılık kazanabilir. Böyledurumlarda kimlik duygusu birisi olmaktan değil, birine it olmaktankaynaklanır. 5. Her birey bir başvuruçerçevesine ihtiyaç duyar; Aslında bireyin içinde yaşadığı dünyayı tutarlı birbiçimde algılayabilmesini sağlar. Çerçeve mantıklı ya da mantıksız olabilir.İlk başvuru çerçevesi, ailesidir.  Fromm’a göre bugereksinimler insana özgüdür, hayvanlarda bulunmaz. Ayrıca bu gereksinimlerinsanların belirtmeleri gözlenerek anlaşılmaz. Aslında bu gereksinimler insanınevrimi boyunca insanın doğasında oluşmuştur. Bu gereksinimlerin belirtilmesi,insanın içsel yetilerini tanıma yolları bireyin içinde yaşadığı toplumundüzenlemeleri tarafından belirlenir.  

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.