Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Melinda in the Forest
Melinda in the Forest
Melinda in the Forest
Ebook19 pages12 minutes

Melinda in the Forest

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Melinda in the Forest jest książką na poziomie podstawowym zaadresowaną dla dzieci i dorosłych uczących się języka angielskiego jako obcego. Książeczka opowiada historię Melindy, która pewnego dnia wybiera się ze swoją babcią do lasu. Ta uczy ją o zwierzętach i roślinach. Czego się dowie? Jaki będzie jest stosunek do natury? Przeczytaj koniecznie!

‘Squirrels like the forest. They live in a forest, but you live in a house. You can’t live in the forest, but I have an idea. We can live in a forest for a short time,’ Granny says.

‘What?’ Melinda asks.

‘Yes, I have a tent. We can go on Friday, we can go with your friend and we sleep in the forest, what do you think?’

‘Wow!’ says Melinda, ‘That’s great!’

Melinda in the Forest is a short story about a girl and her Granny who go to the forest and learn about the animals. Granny teaches Melinda to respect the animals and to be good for plants too. The story is written in simple English so as to make the story easy for children and foreigners who learn English.


Karolina Jekielek

Językiem angielskim interesuję się od kiedy rozpoczęłam jego naukę. Od 2006 nauczam języka angielskiego, początkowo w ramach organizacji studenckiej, w formie pro bono. Od 2010 prowadzę własną firmą zajmującą się usługami edukacyjnymi w zakresie języka angielskiego – Personal English Tutor. Prowadzę stronę internetową dla uczniów języka angielskiego opartą na zadaniach interaktywnych programu hotpotatoes. Aktualnie współpracuję z firmą informatyczną w zakresie stworzenia serwisu dla uczniów i nauczycieli.logo-minipx.png (2012-05-09 08:57:42)

W ramach studiów bibliotekoznawczych na UJ, uzyskałam stypendium ERASMUS, które pozwoliło mi na wyjazd na angielską uczelnię. Tam poczułam przypływ chęci, który skierował mnie na filologię angielską.

W 2012 wydałam pierwszą książkę, pt. „Propozycje zadań, ćwiczeń i gier do nauki języka angielskiego. Poradnik dla nauczycieli i lektorów – poziom elementary.”
LanguageEnglish
Publishere-bookowo.pl
Release dateOct 21, 2013
ISBN9788378592327
Melinda in the Forest
Read preview

Read more from Karolina Jekiełek

Related to Melinda in the Forest

Related categories

Reviews for Melinda in the Forest

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Melinda in the Forest - Karolina Jekiełek

  Melinda in the forest

  Karolina Jekiełek

  © Copyright by Karolina Jekiełek & e-bookowo

  Projekt okładki oraz ilustracje: Karolina Jekiełek

  © copyright by wydawnictwo e-bookowo 2013

  ISBN 978-83-7859-232-7

  Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości

  bez zgody wydawcy zabronione

  Wydanie I 2013

  Konwersja do epub A3M Agencja Internetowa

  This is Melinda. She is 9 years old. She comes from Alnmith, England.

  Alnmith is a small village, but it is very beautiful. There is a forest, a river and a beach. There are horses, cows, dogs and cats.

  This is Melinda’s family.

  Mum is 35 years old and dad is 37 years old. Melinda’s mum is a teacher and Daddy is a teacher too. Mum teaches English and Dad teaches French. They love languages. Melinda likes languages too. Her favourite language is

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1