Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Na zakrętach życia: Opowiadania sentymentalne
Na zakrętach życia: Opowiadania sentymentalne
Na zakrętach życia: Opowiadania sentymentalne
Ebook75 pages56 minutes

Na zakrętach życia: Opowiadania sentymentalne

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Na zakrętach życia” to zbór opowiadań sentymentalnych, pełnych wydarzeń, refleksji i przeżyć, zmieniającymi życie z dnia na dzień. Autorka opowiada nam historie prawdziwe, wzięte z życia, osadzone w realiach codzienności i nieznacznie ubarwione fikcją literacką. Prezentuje życie jako drogę pełną „zakrętów”, nieprzerwalny bieg wydarzeń w których bohaterowie poszukują sensu życia. Opowiadania te ukazywały się w biuletynach pokonkursowych Uczelnianego Ośrodka Kultury LIMES, przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, latach 2006-2009, jako prace wyróżnione lub nominowane w konkursach literackich.
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo
Release dateJan 15, 2014
ISBN9788378592679
Na zakrętach życia: Opowiadania sentymentalne
Read preview

Related to Na zakrętach życia

Related ebooks

Reviews for Na zakrętach życia

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Na zakrętach życia - Isabella Degen

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1