Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lampka cierpkiego wina
Lampka cierpkiego wina
Lampka cierpkiego wina
Ebook254 pages3 hours

Lampka cierpkiego wina

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Annę i Piotra Balickich, parę detektywów z dalekiej Australli, czytelnik poznał już w poprzednich powieściach Janusza Brzozowskiego.

Tym razem para dostaje zlecenie znalezienia sprawcy serii morderstw dokonanych na tasmańskiej plantacji wina. Kto wykradł tajną recepturę słynnego cierpkiego wina? Gdzie podział się pożyczony milion dolarów? Kto zginie następny? Wreszcie, komu zależało, by rodzinne tajemnice ujrzały światło dzienne?

W sobie tylko specyficznym stylu Anna i Piotr rozwiązują skomplikowaną zagadkę, za każdym razem zaskakując czytelnika. Jak będzie teraz?
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo.pl
Release dateDec 1, 2014
ISBN9788378594246
Lampka cierpkiego wina
Read preview

Read more from Janusz Brzozowski

Related to Lampka cierpkiego wina

Related ebooks

Related categories

Reviews for Lampka cierpkiego wina

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Lampka cierpkiego wina - Janusz Brzozowski

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1