Start Reading

Giải Pháp Erp Oracle E-Business Suite

Ratings:
183 pages1 hour

Summary

Cốt lõi phân hệ tài chính của ORACLE E-BUSINESS SUITE:.
Kế toán sổ cái (GL – General Ledger)
Quản lý Tài sản cố định
Quản lý luồng tiền (CM – Cash Management)
Kế toán phải thu (AR – Account Receivalbes)
Kế toán phải trả (AP – Account Payables)

Cốt lõi phân hệ mua hàng của ORACLE E-BUSINESS SUITE, bao gồm:
Quản lý mua hàng (PO – Purchasing Order)
Kế toán phải trả (AP – Account Payables)
Quản lý kho (INV – Inventory Management)

Cốt lõi phân hệ quản lý đơn đặt hàng của ORACLE E-BUSINESS SUITE, bao gồm:
Quản lý đơn đặt hàng (OM – Order Management)
Kế toán phải thu (AR – Account Receivalbes)
Quản lý kho (INV – Inventory Management)

Cốt lõi phân hệ quản lý sản xuất của ORACLE E-BUSINESS SUITE, bao gồm:
Quản lý kho (INV – Inventory Management)
Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật (BOM- Bills of Material)
Quản lý giá thành (COST – Cost Management)
Quản lý sản xuất (WIP – Work in Process)
Quản lý kế hoạch sản xuất/ kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu (MS/MRP- Master Scheduling/ Material Requirements Planning)

ORACLE E-BUSINESS SUITE sẽ kết hợp kiến thức và con người với nhau để điều hành doanh nghiệp của bạn bao gồm các ứng dụng quản lý doanh nghiệp được cấu hình sẵn dành riêng cho doanh nghiệp tầm trung, cho phép kiểm soát nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định cho các doanh nghiệp, với mức giá vừa phải và ít rủi ro.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.