Start Reading

Це коротке довге життя (Ce korotke dovge zhyttja)

Ratings:
377 pages6 hours

Summary

Щоденники… Скільки всього на їхніх сторінках! Радість і сум, талан і безталання, щастя і злигодні, злети і падіння. Читаючи їх, наче мандруєш у часі та просторі, проживаючи нове життя разом із родиною діда Хоми, яка розділила весь біль, що припав на долю України. Таке довге і таке коротке життя…

(Shhodennyky… Skil'ky vs'ogo na i'hnih storinkah! Radist' i sum, talan i beztalannja, shhastja i zlygodni, zlety i padinnja. Chytajuchy i'h, nache mandrujesh u chasi ta prostori, prozhyvajuchy nove zhyttja razom iz rodynoju dida Homy, jaka rozdilyla ves' bil', shho prypav na dolju Ukrai'ny. Take dovge i take korotke zhyttja…)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.