Start Reading

Bước đầu học Phật.

Ratings:
479 pages8 hours

Summary

... Phật pháp suy vi, dị đoan tà thuyết đầy khắp thiên hạ. Do đó, công việc hoằng dương phương pháp giải thoát của Phật-đà, cứu vãn văn hóa xã hội, là trách nhiệm mà mọi người con Phật đều phải có. Công việc này, chỉ là lấy ngọc ra khỏi quặng.
Xin nguyện hết thảy hữu tình, cùng viên thành quả vị Phật!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.