Start Reading

Kinh Nhật Tụng

Ratings:
220 pages2 hours

Summary

Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng. Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bí mật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau.
Thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm này, quỷ quái, tai họa, ma chướng, các ác nạn đều không xâm hại được. Chư Thiên, Thánh Hiền thường đến ủng hộ, muốn cầu điều chi, tùy theo nguyện mà được thành tựu.
Mười phương Như Lai nhân thần chú này mà được thành bậc Vô thượng Chánh biến tri giác, hàng phục các ma, ngăn dẹp tất cả ngoại đạo.
Xưa ngài A nan bị chú Ta-tỳ-ca-la – tiên Phạm thiên của ma Đăng già làm mê loạn, nhờ chú Lăng Nghiêm mà được thoát nạn.
Người thường trì tụng chú Lăng Nghiêm này thì được công đức khôn lường.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.