Start Reading

Các Bước Triển Khai 5S ở Doanh Nghiệp

Ratings:
Length: 41 pages17 minutes

Summary

Theo Nghiên cứu 1 số nguyên nhân làm cho triển khai 5S thất bại và khó duy trì:

Thiếu sự cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp khi thực hiện 5S
Việc truyền thông về lợi ích của 5S trong nội bộ chưa hiệu quả.
Thiếu chuyên gia có kinh nghiệm về 5S
Thiếu tài liệu về 5s
Việc giám sát triển khai 5S không được thực thi nghiêm túc.

Nội dung tài liệu:

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH CỦA 5S
1. Thực trạng luôn phải đối mặt
2. Các tình huống tìm kiếm
3. Lợi ích của 5S
4. 5S là gì?
5. Ý nghĩa của các S: S1, S2, S3, S4, S5
II. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 5S
1. Tổng thể các bước triển khai
2. Thực hiện các bước triển khai 5S
a. Chuẩn bị thực hiện, Kickoff và đào tạo
b.Thực hiện triển khai chi tiết 5S
3. Đánh giá nội bộ viêc triển khai 5S
III. CÁC VẤN ĐỀ CỐT LÕI ĐỂ TRIỂN KHAI VÀ DUY TRÌ 5S
1. Môt số nguyên nhân làm cho 5S chưa phổ biến ở Việt Nam
2. Vấn đề cốt lõi để triển khai và duy trì 5S ở doanh nghiệp
a. Cam kết của Lãnh đạo
b. Tuyên tuyền lợi ích của 5S, đảm bảo mọi nhân viên tham gia
c. Giám sát , đánh giá việc triển khai 5S
3. Một số hỏi đáp liên quan đến 5S

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.