Start Reading

Tập 2 Mua hàng trả tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Ratings:
Length: 92 pages34 minutes

Summary

Tập 2 Trình bày về quy trình Mua hàng trả tiền- Trong bộ tài liệu :Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Nội dung gồm:
I. TỔNG THỂ VỀ MUA HÀNG
1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ
2. CÁC CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
3. QUY TRÌNH TỔNG THỂ MUA HÀNG
4. MỘT SỐ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH MUA HÀNG
4.1. Phê duyệt
4.2. Định dạng trước
4.3. Báo cáo bất thường
4.4. Bảo vệ tài sản
4.5. Bất kiêm nhiệm
4.6. Sử dụng chỉ tiêu
4.7. Đối chiếu
4.8. Kiểm tra & theo dõi
II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT
1. ĐƠN HÀNG MUA
1.1. Quy trình
1.2. Mô tả nghiệp vụ
1.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
2. NHẬN HÀNG
2.1. Quy trình
2.2. Mô tả nghiệp vụ
2.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
3. THANH TOÁN NHÀ CUNG CẤP
3.1. Quy trình
3.2. Mô tả nghiệp vụ
3.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
4. XEM XET NHÀ CUNG CẤP
4.1. Quy trình
4.2. Mô tả nghiệp vụ
4.3. Quy trình kiếm soát nội bộ
III. MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐỊNH KHOẢN
1.MUA HÀNG THEO HỢP ĐỒNG MUA HÀNG
1.1. Mô tả nghiệp vụ
1.2. Bút toán định khoản
2. MUA HÀNG TRONG NƯỚC VỀ NHẬP KHO
2.1. Mô tả nghiệp vụ
2.2. Bút toán định khoản
3. MUA HÀNG NHẬP KHẨU NHẬP KHO
3.1. Mô tả nghiệp vụ
3.2. Bút toán định khoản
4. MUA HÀNG NHẬP KHẨU KHÔNG QUA KHO
4.1. Mô tả nghiệp vụ
4.2. Bút toán định khoản
5. HOÁ ĐƠN MUA DỊCH VỤ
5.1. Mô tả nghiệp vụ
5.2. Bút toán định khoản
6. MUA HÀNG CÓ PHÁT SINH CHI PHÍ MUA HÀNG
6.1. Mô tả nghiệp vụ
6.2. Bút toán định khoản
7. MUA HÀNG CÓ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
7.1. Mô tả nghiệp vụ
7.2. Bút toán định khoản
8. HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAU
8.1. Mô tả nghiệp vụ
8.2. Bút toán định khoản
9. HÓA ĐƠN VỀ TRƯỚC HÀNG VỀ SAU
9.1. Mô tả nghiệp vụ
9.2. Bút toán định khoản
10. MUA HÀNG NHẬP KHO VỚI KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO PP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ
10.1. Mô tả nghiệp vụ
10.2. Bút toán định khoản
11. HÀNG MUA TRẢ LẠI
11.1. Mô tả nghiệp vụ
11.2. Bút toán định khoản
12. GIẢM GIÁ HÀNG MUA
12.1. Mô tả nghiệp vụ
12.2. Bút toán định khoản

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.