Start Reading

Tập 6 Quy Trình quản lý Nhân sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Ratings:
Length: 63 pages30 minutes

Summary

Tập 7 Quy Trình quản lý Nhân sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ gồm:
I. TỔNG THỂ QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG
1.MÔ TẢ QUY TRÌNH
2. CÁC CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
II. QUY TRÌNH CHI TIẾT
1. QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
1.1. Quy trình
1.2. Thủ tục chi tiết
2. QUY TRÌNH CHẤM CÔNG
2.1. Quy trình
2.2. Thủ tục chi tiết
3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM
3.1. Quy trình
3.2. Thủ tục chi tiết
4. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG
4.1. Quy trình
4.2. Thủ tục chi tiết
5. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
5.1. Quy trình
5.2. Thủ tục chi tiết
6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH TẠO ĐẠO
6.1. Quy trình
6.2. Thủ tục chi tiết
7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN
7.1. Quy trình
7.2. Thủ tục chi tiết

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.