Phật học phổ thông (Tập IV)

Book Actions

Start Reading

Book Information

Phật học phổ thông (Tập IV)

Ratings:
Rating: 0 out of 5 stars0/5 ( ratings)
Length: 270 pages4 hours

Description

Dù được thừa nhận là Quốc giáo hay không, lúc nào cũng như lúc nào, tinh thần phổ biến và tùy duyên của Phật giáo không vì sự thiên vị của thời đại hay những hình thức giả tạo bề ngoài mà ngưng thấm nhuần đời sống nội tâm của quảng đại quần chúng Việt, để cùng với quảng đại quần chúng ấy chung chia những nỗi vui buồn vinh nhục.

Read More