Start Reading

Giới luật bậc tỳ-kheo ni

Ratings:
183 pages2 hours

Summary

Giới luật của bậc tỳ-kheo ni, được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn Tứ phần luật của phái Đàm-vô-đức (Đàm-vô-đức bộ Tứ phần luật tỳ-kheo ni giới bổn), có chú giải những chỗ khó hiểu.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.