Start Reading

Бот. Ґуаякільський парадокс (Bot. Ґuajakіl's'kij paradoks)

Ratings:
512 pages6 hours

Summary

Продовження надпопулярного циклу « Бот »!

Країною прокотилася серія жорстоких убивств. Люди наче божеволіють! Тих, хто піддався цій дивній епідемії, називають сутінковими. Вони надзвичайно чутливі до магнітного поля. А ще всі сутінкові кличуть якогось Тимура...

Психіатр Лаура розуміє, що вони мають на увазі програміста Тимура Коршака, з якими вона працювала в Чилі над надсекретним проектом... ( Prodovzhennja nadpopuljarnogo ciklu « Bot »!

Kraїnoju prokotilasja serіja zhorstokih ubivstv. Ljudi nache bozhevolіjut'! Tih, hto pіddavsja cіj divnіj epіdemії, nazivajut' sutіnkovimi. Voni nadzvichajno chutlivі do magnіtnogo polja. A shhe vsі sutіnkovі klichut' jakogos' Timura...

Psihіatr Laura rozumіє, shho voni majut' na uvazі programіsta Timura Korshaka, z jakimi vona pracjuvala v Chilі nad nadsekretnim proektom...)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.