Start Reading

Гончаки Бафуту (Gonchaki Bafutu)

Ratings:
208 pages3 hours

Summary

Сповнена любові до дикої природи і доброго гумору розповідь про одну з перших мандрівок знаменитого зоолога, письменника і захисника тварин Джеральда Даррелла до Центральної Африки у 1949 році. Там, на схилах Камерунських гір, високо над вологими лісовими нетрями екваторіальних джунглів, він оселиться у містечку Бафут. Його життєрадісний правитель і місцеві мисливці стануть помічниками Даррелла у пошуках рідкісних тварин для колекції Лондонського зоопарку. Нічні лови рідкісної волохатої жаби, у чиє існування ніхто не вірив, довгі пошуки таємничих летючих шипохвостів, полювання на золоту лісову кішку, заворожуюче красиві туманні світанки у не зворушеному цивілізацією лісі — дивовижна дика Африка відкриє свої таємниці допитливому вченому… (Spovnena ljubovі do dikoї prirodi і dobrogo gumoru rozpovіd' pro odnu z pershih mandrіvok znamenitogo zoologa, pis'mennika і zahisnika tvarin Dzheral'da Darrella do Central'noї Afriki u 1949 rocі. Tam, na shilah Kameruns'kih gіr, visoko nad vologimi lіsovimi netrjami ekvatorіal'nih dzhunglіv, vіn oselit'sja u mіstechku Bafut. Jogo zhittєradіsnij pravitel' і mіscevі mislivcі stanut' pomіchnikami Darrella u poshukah rіdkіsnih tvarin dlja kolekcії Londons'kogo zooparku. Nіchnі lovi rіdkіsnoї volohatoї zhabi, u chiє іsnuvannja nіhto ne vіriv, dovgі poshuki taєmnichih letjuchih shipohvostіv, poljuvannja na zolotu lіsovu kіshku, zavorozhujuche krasivі tumannі svіtanki u ne zvorushenomu civіlіzacієju lіsі — divovizhna dika Afrika vіdkriє svoї taєmnicі dopitlivomu vchenomu…)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.