Start Reading

Kungaqhuma Kubasiwe

Ratings:
110 pages53 minutes

Summary

UKungaqhuma Kubasiwe yingqokelela yezincoko zesiXhosa. Lo mbhali usebenzisa ubuciko noburharha bakhe ukuvelisa iimfihlelo zobomi. Mve xa athi ikhaya lakhiwa kulilwa, isifo sephepha sinxulumene noku oluka, iinkuni zokupheka ulutsha lungaphasalaki njengesonka esingavuthwanga zikhona, kukho nkalo ithile ingekavelelwa ngesigwebo sentambo kwaye ubuciko yiqhoni yentuthuzelo kwabaxhwalekileyo Zivele, zininzi iimfihlelo eziveliswa ngulo mbhali!

Kungaqhuma Kubasiwe (There's no smoke without fire) is a collection of isiXhosa essays. The author handles a variety of life issues as diverse as the difficulties associated with the establishment of home value system, the death sentence, greed, generosity, eloquence and many more. He does so eloquently coherently and humourously.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.