Start Reading

Morabaraba

Ratings:
147 pages2 hours

Summary

Morabaraba ke motshameko o o tshamekiwang ka mekgwa e le mentsinyana e e farologaneng. Batshameki ba morabaraba gantsi ba nna babedi, mme ba gaisana ka go tsamaisa le go tseelana matlapana (dikgomo) mo mesimaneng. Yo o tsamaisang matlapana ka botlhale mo mesimaneng o kgona go gapa matlapana a yo mongwe, a bo a mo digela sekaku (a mo ja kgotsa a mo ntsha mo motshamekong). Mo pading ya rona, basimane le basetsana ba phamphadisana/gaisana ka go ratakakana) le go tseelana balekane.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.