Start Reading

Фундація (Fundacіja)

Ratings:
224 pages3 hours

Summary

Дванадцять тисяч років панування Галактичної Імперії. Тепер вона гине. Тільки Гарі Селдон, творець революційної науки психоісторії, може побачити майбутнє - темну епоху невігластва, варварства та війн, що триватиме тридцять тисяч років. Задля збереження знань і порятунку людства Гарі Селдон збирає найкращі розумові сили Імперії - науковців різних галузей - на похмурій планеті на краю Галактики, щоб служити маяком надії для майбутніх поколінь. Він називає своє святилище Фундацією. Але незабаром ще неоперена Фундація стає залежною від милості корумпованих воєначальників, які піднімаються внаслідок занепаду Імперії. І остання надія людства стикається з болісним вибором: підкоритися варварам і бути рабами або відстоювати свободу, ризикуючи повним знищенням. (Dvanadcjat' tisjach rokіv panuvannja Galaktichnoї Іmperії. Teper vona gine. Tіl'ki Garі Seldon, tvorec' revoljucіjnoї nauki psihoіstorії, mozhe pobachiti majbutnє - temnu epohu nevіglastva, varvarstva ta vіjn, shho trivatime tridcjat' tisjach rokіv. Zadlja zberezhennja znan' і porjatunku ljudstva Garі Seldon zbiraє najkrashhі rozumovі sili Іmperії - naukovcіv rіznih galuzej - na pohmurіj planetі na kraju Galaktiki, shhob sluzhiti majakom nadії dlja majbutnіh pokolіn'. Vіn nazivaє svoє svjatilishhe Fundacієju. Ale nezabarom shhe neoperena Fundacіja staє zalezhnoju vіd milostі korumpovanih voєnachal'nikіv, jakі pіdnіmajut'sja vnaslіdok zanepadu Іmperії. І ostannja nadіja ljudstva stikaєt'sja z bolіsnim viborom: pіdkoritisja varvaram і buti rabami abo vіdstojuvati svobodu, rizikujuchi povnim znishhennjam.)

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.