Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 days
Ghid Practic pentru Practicienii în Insolvență

Ghid Practic pentru Practicienii în Insolvență

Read preview

Ghid Practic pentru Practicienii în Insolvență

Length:
1,123 pages
15 hours
Released:
Nov 13, 2017
Format:
Book

Description

Cartea electronică cuprinde informații despre UNPIR, UNPIR Filiala Timiș, procedura insolvenței, organizarea și atribuțiile organelor statutare, dobândirea calității de practician în insolvență, informații utile pentru practicieni și legislație.
Nu distribuiți cartea în format electronic, ci indicați site-ul de unde poate fi descărcată.

Released:
Nov 13, 2017
Format:
Book

About the author


Related to Ghid Practic pentru Practicienii în Insolvență

Related Books

Book Preview

Ghid Practic pentru Practicienii în Insolvență - UNPIR Filiala Timis

Financiar-Contabile

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ

Despre UNPIR

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România - UNPIR - a luat fiinţă în anul 1999 în condiţiile legii de organizare a profesiei şi de constituire a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare.

La începutul anului 2001, a fost aprobată includerea în Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.) şi a ocupaţiilor de administrator judiciar şi lichidator.

Prin Legea privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale din România a fost confirmată calitatea de practician în reorganizare şi lichidare ca profesie reglementată, conferindu-se totodată Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare rolul de autoritate competentă în evaluarea şi atestarea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi a celorlalte state, care vor dori să activeze ca administratori judiciari sau lichidatori în România, având calitatea de practicieni în insolvenţă în statele în care îşi au domiciliul sau sediul profesional.

Prin Rezoluţia din 16.12.2003 Parlamentul European a concluzionat că sunt necesare reguli în contextul specific al fiecărei profesii, mai ales în ceea ce priveşte organizarea profesiei, calificările, etica profesională, controlul, imparţialitatea, competenţa membrilor, prevenirea conflictelor de interese şi a publicităţii mincinoase.

Atât legea care reglementează activitatea practicienilor în insolvenţă, cât şi Statutul profesiei şi Codul de etică profesională sunt aliniate legislaţiei comunitare neavând prevederi contrare Directivei Servicii a Uniunii Europene privind libera circulaţie a serviciilor.

Legile referitoare la procedura insolvenței, la dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței, precum și cu privire la falimentul altor entități, asigură cadrul juridic necesar desfășurării în bune condiții a procedurilor menite să realizeze și să mențină un circuit comercial cât mai curat. Ieșirea de pe piață a entităților neviabile și perturbatoare ale echilibrului macro și microeconomic a fost una dintre cerințele importante pentru definirea economiei noastre ca economie de piață funcțională și aderarea României la Uniunea Europeană.

Inițiativele de autoreglementare ale UNPRL și apoi UNPIR au fost, sub diferite forme:

- elaborarea codului de etică,

- elaborarea de standarde profesionale (manual de bune practici),

- norme și proceduri (procedura de analiză a abaterilor disciplinare).

Necesitatea autoreglementării a avut la baza necesitatea unui nivel ridicat de competență, calitatea serviciilor având o mare incidență asupra terților (putând induce în eroare investitorii, creditorii, furnizorii, acționarii, autoritatea fiscală, etc.) și buna administrare a justiției. Unul din obiectivele imediate ale conducerii UNPIR este realizarea, în colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu magistrați și cadre universitare a unei culegeri de decizii ale instanțelor în domeniul insolvenței.

Obiectivele UNPIR sunt:

a) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activităţii practicienilor în insolvenţă;

b) promovarea încrederii în procedurile de insolvenţă şi în activitatea practicienilor în insolvenţă;

c) asigurarea concurenţei loiale între practicienii în insolvenţă şi combaterea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase pe piaţa procedurilor de insolvenţă;

d) asigurarea transparenţei şi informării asupra pieţei procedurilor de insolvenţă;

e) asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piaţa procedurilor de insolvenţă.

Principalele atribuţii ale UNPIR sunt:

a) reglementează, controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolvenţă;

b) colaborează cu instituţii publice, respectiv cu autorităţile publice centrale şi locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autorităţii judecătoreşti, cu Parlamentul, având dreptul la consultarea prealabilă din partea acestora în chestiuni cu incidenţă asupra activităţii practicienilor în insolvenţă, putând încheia în acest scop protocoale de colaborare;

c) adoptă regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etică a practicienilor în insolvenţă;

d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretări oficiale ale reglementărilor emise de UNPIR;

e) organizează evidenţa practicienilor în insolvenţă şi a societăţilor profesionale prin înscrierea acestora în Tabloul UNPIR;

f) sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a practicienilor în insolvenţă;

g) apără prestigiul şi independenţa profesională ale membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

h) colaborează cu asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate;

i) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, în cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;

j) editează publicaţii de specialitate;

k) administrează fondul de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

l) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege sau prin Statut.

Uniunea şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă şi la examenul de definitivare în profesie;

b) taxa de înscriere în evidenţa Tabloului UNPIR;

c) contribuţiile membrilor, stabilite pe tranşe de venituri, precum şi cotizaţiile acestora;

d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

e) alte venituri din activitatea UNPIR şi a filialelor sale, stabilite prin Statut.

UNPIR Filiala Timiș

În anul înființării Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România - 1999 -, în județul Timiș erau înscriși 9 practicieni în insolvență și o societate profesională.

UNPIR Filiala Timiş a fost constituită la data de 06.03.2000, în condiţiile legii de organizare a profesiei şi de constituire a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România, când a avut loc Adunarea Constitutivă a Filialei Timiș a UNPRL, cu reprezentanții a 3 județe: Timiș, Arad și Caraș-Severin. Ulterior, județele Arad și Caraș-Severin s-au desprins din Filiala Timiș, înființându-și filiale proprii.

În prezent, în cadrul UNPIR Filiala Timiș sunt înscriși 176 de membrii, dintre care 129 practicieni în insolvență compatibili, organizați în cabinete individuale sau societăți profesionale.

Primul Comitet de Conducere al filialei a fost format din: Ion Ana - președinte, Nicolae Gherănescu, Petru Prohorov și Boris Wizental, având ca cenzor pe Ioan Iosa și 4 membrii în Consiliul de Disciplină, respectiv Marius Moț - președinte, Dan Eremia, Dorel Târnoveanu și Dana Anghel.

În prezent, Av. Dr. Flavia Consuela Crăciun este președintele filialei, iar componența echipei care asigură buna desfășurare a activității filialei este următoarea:

a) Consiliul de conducere UNPIR Filiala Timiş

1. Crăciun Flavia Consuela – Preşedinte

2. Păsărin Eleonora – Membru

3. Talpai Loredana Hortensia - Membru

b) Instanţa locală de disciplină Timişoara

1. Pirtea Lorena Mariela - Preşedinte ILD Timișoara (UNPIR Filiala Timiș)

2. Bubulete Ioana Adriana - Membru (UNPIR Filiala Arad)

3. Lazăr Minodora Luciana - Membru (UNPIR Filiala Arad)

4. Popa Sofia - Membru (UNPIR Filiala Caraș Severin)

5. Scorobete Ancuţa - Membru (UNPIR Filiala Timiș)

6. Şchiopescu-Budaca Elena Magdalena - Membru (UNPIR Filiala Timiș)

7. Şermer Simona Silvana Georgeta - Membru (UNPIR Filiala Timiș)

c) Comisia de cenzori a UNPIR Filiala Timiş

1. Trifa Liviu Ionel - Preşedinte

2. Iorgovan Bianca – Membru

3. Florea Lucian Cristian – Membru

Adunarea Generală a Filialei Timiș

Adunarea generală a Filialei Timiș este formată din membrii practicieni în insolvenţă, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal stabilit în judeţul Timiș.

Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii:

a) examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia;

b) asigură buna desfăşurare a activităţii profesionale pe plan local;

c) alege şi revocă preşedintele, membrii consiliului de conducere, ai instanţei de disciplină a filialei;

d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte, Consiliul naţional de conducere al UNPIR, Instanţa superioară de disciplină, instanţele locale de disciplină şi Comisia de cenzori, în conformitate cu normele de desemnare prevăzute în Statut;

e) examinează activitatea desfăşurată de consiliul de conducere al filialei şi de comitetul de disciplină care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte.

Tabloul membrilor filialei poate fi vizualizat pe site-ul unpir.ro și unpirtimis.ro.

Consiliul de Conducere al Filialei Timiș

Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuţii:

a) supune spre avizare Consiliului naţional de conducere al Uniunii actul de înfiinţare a filialei şi orice modificări ale acestuia;

b) asigură desfăşurarea activităţii filialei;

c) transmite Consiliului naţional de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;

d) convoacă şi organizează adunarea generală a filialei;

e) propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi comisia de cenzori;

f) analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără examen şi cu scutire de stagiu;

g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;

h) angajează personalul executiv al secretariatului filialei;

i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie a fiecărui an, evoluţia numărului de dosare de insolvenţă pentru anul anterior, precum şi domeniile de activitate ale societăţilor aflate în insolvenţă;

j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaţilor desemnat/desemnaţi de adunare pentru o funcţie de conducere centrală sau locală, precum şi în celelalte instanţe sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori, relevând: calităţile morale şi profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvenţă, implicarea în acţiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum şi în cele de pregătire profesională etc.

k) aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăților din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% și/sau nu au pus la dispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%. Sistarea operează până la data virării sumelor de către practician sau până la data desființării deciziei Consiliului de Conducere

Comisia de Cenzori Locală

Pe lângă Consiliul de conducere funcţionează Comisia de cenzori, formată din 3 membri, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a) verifică evidența contabilă a filialei și respectarea dispozițiilor legale cu privire la operațiunile financiare și contabile ale filialei;

b) prezintă rapoarte adunării generale a filialei și informări consiliului de conducere a filialei;

c) verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către practicieni, calcularea și virarea acestor sume în contul de lichidare al filialei, în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 85/2006 şi art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;

d) verifică respectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 42 alin. (2) din O.U.G.86/2006, de către membrii filialei;

e) verifică respectarea obligației de plată a cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile art. 44 din O.U.G. 86/2006, de către membrii filialei;

f) verifică declararea corectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri conforme cu realitatea;

g) verifică documentația întocmită de practicienii în insolvență care solicită decontării din fondul de lichidare;

h) verifică îndeplinirea obligaţiei privind completarea formularelor, precum şi a datelor statistice prevăzute în statut, de către membrii filialei.

Instanța Locală de Disciplină Timișoara

Instanţa locală de disciplină Timișoara analizează şi soluţionează plângerile formulate împotriva practicienilor în insolvenţă membri ai filialelor care îşi desfăşoară activitatea în raza Tribunalelor Arad, Caraș Severin și Timiș.

Fapta săvârşită de un membru UNPIR, prin care se încalcă dispoziţiile O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, ale Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolvenţă, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează.

Procedura disciplinară se declanşează la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate din punct de vedere al interesului juridic. Orice cerere adresată Instanţei locale de disciplină Timișoara trebuie să fie făcută în scris, să cuprindă numele, domiciliul/reşedinţa/sediul părţilor, abaterea săvârşită de membrul Uniunii (care face parte din filialele UNPIR sus menționate) încadrată în drept conform art. 121 pct. 122 din Statut şi semnătura. Lipsa acestor menţiuni este sancţionată cu nulitatea cererii.

Instanţa locală de disciplină Timișoara are următoarele atribuţii:

a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. şi de statut, potrivit competenţelor date de statut;

b) soluţionează în primă instanţă şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de membrii arondaţi şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite de statut;

c) comunică Secretariatului general al Uniunii sancţiunile aplicate.

Hotărârile instanţei locale de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin decizie a instanţei superioare de disciplină.

Contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei locale de disciplină se depun la instanţa locală de disciplină care a pronunţat hotărârea disciplinară, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii, şi se soluţionează de instanţa superioară de disciplină. Se exceptează de la această regulă, membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum şi membrii titulari ai instanţei locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanţă de instanţa superioară de disciplină, în complet de 3 membri.

CAPITOLUL II. REGULI PRIVIND PROFESIA DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENȚĂ

Dobândirea Calității de Practician în Insolvență

Procedurile de insolvenţă, procedurile de lichidare voluntară, precum şi procedurile de prevenire a insolvenţei prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolvenţă compatibili.

Practicienii în insolvenţă compatibili, autorizaţi în condiţiile legii, pot îndeplini, pe tot teritoriul României, calitatea de administrator judiciar, lichidator, conciliator, precum şi orice altă calitate prevăzută de lege. Îndeplinirea acestor calităţi se face prin preluarea funcţiei şi exercitarea atribuţiilor specifice în condiţiile legii şi ale actului de numire ori a hotărârii de desemnare.

Administratorul judiciar este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa de judecată, în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare.

Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată, şi să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanţa de judecată.

Conciliatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul procedurii de concordat preventiv.

Mandatarul ad-hoc este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul mandatului ad-hoc.

Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, cu excepţia persoanelor care pot solicita înscrierea în profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă.

Poate dobândi calitatea de practician în insolvenţă persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) deţine diplomă de studii de învăţământ superior de lungă durată în drept ori ştiinţe economice şi are o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;

b) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 25 alin. (1) din O.U.G. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă;

c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvenţă, în condiţiile prevăzute de O.U.G. 86/2006 şi de Statut.

Este nedemnă de a fi practician în insolvenţă persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infracţiune de corupţie, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau deţine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăţi comerciale şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. Nedemnitatea se constată de Consiliul naţional de conducere al UNPIR, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este compatibilă cu:

a) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior juridic sau economic;

b) calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de practician în insolvenţă pot efectua activităţile de expertiză contabilă, evaluare şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.

Practicienii în insolvenţă compatibili îşi pot exercita profesia în:

a) cabinete individuale, denumite CI;

b) cabinete asociate, denumite CA;

c) societate civilă profesională cu răspundere limitată, denumită SPRL;

d) întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită IPURL;

e) angajaţi ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

Un practician în insolvenţă compatibil îşi poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare a profesiei şi va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere profesională unipersonală, cu excepţia constituirii de filiale ale societăţii profesionale cu răspundere limitată (SPRL), în care este partener.

Drepturile și Obligațiile Practicianului în Insolvență

Practicienii în insolvenţă compatibili au următoarele drepturi:

a) să desfăşoare activitatea de practician în insolvenţă pe întregul teritoriu al României, după dobândirea calităţii de practician definitiv şi atât timp cât nu se găsesc în vreuna din situaţiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de interese prevăzute în O.U.G. 86/2006;

b) să participe la lucrările adunărilor generale ale filialei din care fac parte, precum şi la lucrările Congresului Uniunii la care sunt delegaţi;

c) să aleagă şi să fie aleşi într-o funcţie de conducere centrală sau locală, precum şi în alte funcţii sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori, dacă nu se găsesc în situaţii de incompatibilitate;

d) să voteze în Congresul Uniunii şi în adunările generale ale filialelor, fiecare membru având dreptul la un singur vot;

e) să participe la activităţile şi la manifestările Uniunii şi ale filialelor sale;

f) să colaboreze la elaborarea publicaţiilor Uniunii;

g) să utilizeze mijloacele de informare şi de documentare ale Uniunii şi ale filialelor sale;

h) să fie recomandaţi pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanţă şi instruire profesională;

i) să primească periodicul Uniunii;

j) să folosească în documentele oficiale şi personale menţiunea de membru al Uniunii;

k) să primească onorarii conform art. 38 din O.U.G.86/2006, ţinându-se cont de gradul de complexitate al activităţii.

Practicienii în insolvență au următoarele obligaţii:

a) să respecte actele normative care reglementează activitatea de practician în insolvenţă, precum şi hotărârile şi deciziile Uniunii;

b) să participe la realizarea obiectivelor Uniunii;

c) să plătească cotizaţia fixă anuală până la data de 30 aprilie pentru anul în curs;

d) să plătească contribuţia pe tranşe de venituri, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior;

e) să se asigure profesional;

f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menţionat raportându-se la data şedinţei la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerţului, după caz;

g) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Uniune;

h) să completeze formularele statistice şi să le transmită filialei Uniunii;

i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;

j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale;

k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă.

Activitatea Practicianului în Insolvență

Practicianul în insolvenţă este persoana care conduce procedurile de insolvenţă, procedurile de lichidare voluntară, precum şi procedurile de prevenire a insolvenţei prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială.

Practicienii în insolvenţă compatibili, autorizaţi în condiţiile legii, pot îndeplini, pe tot teritoriul României, calitatea de administrator judiciar, lichidator, conciliator, precum şi orice altă calitate prevăzută de lege. Îndeplinirea acestor calităţi se face prin preluarea funcţiei şi exercitarea atribuţiilor specifice în condiţiile legii şi ale actului de numire ori a hotărârii de desemnare.

Administratorul judiciar este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa de judecată, în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare.

Lichidatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată, şi să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanţa de judecată.

Conciliatorul este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul procedurii de concordat preventiv.

Mandatarul ad-hoc este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de instanţa de judecată, în cadrul mandatului ad-hoc.

Practicienii în insolvenţă interesaţi de preluarea unei societăți debitoare, vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, practicianul în insolvenţă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului.

În cazul în care debitorul, respectiv creditorii nu au formulat propuneri şi nu sunt oferte depuse la dosar, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul UNPIR.

Practicienii în insolvenţă au dreptul la onorarii pentru activitatea desfăşurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaţie a acestora.

La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere următoarele tipuri de factori care reflectă gradul de complexitate a activităţii depuse:

a) numărul de salariaţi ai debitorului;

b) riscul privind conflictele de muncă;

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;

d) valoarea totală a datoriilor şi numărul creditorilor;

e) valoarea creanţelor, numărul debitorilor;

f) numărul şi complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant şi, respectiv, de pârât;

g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării;

h) natura activelor, atractivitatea pe piaţă, riscurile legate de conservarea lor;

i) nivelul de lichidităţi aflate la dispoziţia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor iniţiale de lichidare.

Toate cheltuielile aferente procedurii de lichidare voluntară și de insolvență, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului.

În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui buget previzionat.

Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se va face, pe toată perioadă desfăşurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:

a) până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 3.000 lei, exclusiv TVA;

b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;

c) în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt constituite din cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii.

Legislația cu incidență asupra desfășurării activității practicienilor în insolvență este cuprinsă în Capitolul III.

Procentul de 2%

Fondul de lichidare este constituit din preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului.

Sumele cuprinse în fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite.

Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar.

În cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării procentul de 2% se aplică:

a) la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de observaţie/vânzările de active ce au fost prevăzute în planul de reorganizare, exclusiv TVA;

b) la sumele recuperate din creanţele anterioare deschiderii procedurii;

c) în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA.

Excepție

În cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării, procentul de 2% NU se aplică:

a) încasărilor realizate din continuarea activităţii curente a societăţii debitoare;

b) în cazul societăţilor având ca obiect de activitate producţia (sunt avute în vedere toate tipurile de producţie) şi care înregistrează în contul producţiei realizate sumele încasate din vânzări. Acestea se înregistrează în contul veniturilor din activitatea de bază;

c) în cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuinţe, sumele încasate din vânzări se înregistrează în contul veniturilor din mărfuri şi nu din vânzare active;

d) în situaţia operaţiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare;

e) în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane;

f) în situaţia fuziunii sau divizării debitorului, reglementată de art. 133 alin. (5) pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul căreia are loc un transfer total/parţial atât a activului, cât şi a pasivului societăţii;

g) în situaţia identificării unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru finalizarea unui proiect imobiliar ce acceptă transmiterea în proprietate, pentru stingerea creanţei sale curente, a unor active finalizate;

h) transferul de afacere reglementat de Codul fiscal.

În cazul falimentului procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA.

În cazul în care la finalizarea procedurii de faliment, toţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor sunt plătiţi şi mai există bunuri în patrimoniul debitoarei, transmiterea bunurilor asociaţilor/acţionarilor sau persoanei fizice, după caz, se va face conform solicitării acestora, potrivit normelor legale, aceştia din urmă vor achita toate cheltuielile de procedură. La sumele rămase şi distribuite nu se va aplica cota de 2%.

Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei aflată în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul de insolvență.

Filiala va dispune virarea integrală a soldului aflat în subcont la sfârșitul fiecărei luni, diminuat cu comisionul bancar, în subcontul special constituit la nivelul Uniunii, până în data de 5 a lunii. Pe parcursul lunii, filiala va putea utiliza exclusiv sumele repartizate de la Uniune.

Procentul de 2% se calculează la data încasării, sumele obţinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

Practicianul are obligaţia depunerii la sediul filialei UNPIR aflată în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul, odată cu depunerea la dosarul cauzei, a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia din planul de distribuire.

Comisia de cenzori a filialei poate verifica, prin sondaj, preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către forma de exercitare a profesiei.

Practicienii în insolvenţă au obligaţia să pună la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.

Consiliul de conducere aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăților din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% și/sau nu au pus la dispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.

Sistarea operează până la data virării sumelor de către practician sau până la data desființării deciziei Consiliului de Conducere.

Decontarea din Fondul de Lichidare

Practicienii în insolvenţă au dreptul la onorarii pentru activitatea desfăşurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaţie a acestora.

La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere următoarele tipuri de factori care reflectă gradul de complexitate a activităţii depuse:

a) numărul de salariaţi ai debitorului;

b) riscul privind conflictele de muncă;

c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;

d) valoarea totală a datoriilor şi numărul creditorilor;

e) valoarea creanţelor, numărul debitorilor;

f) numărul şi complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant şi, respectiv, de pârât;

g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării;

h) natura activelor, atractivitatea pe piaţă, riscurile legate de conservarea lor;

i) nivelul de lichidităţi aflate la dispoziţia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor iniţiale de lichidare.

Toate cheltuielile aferente procedurii lichidare voluntară și de insolvență, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului.

În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui buget previzionat.

Procedura de lucru privind gestiunea și distribuirea sumelor din fondului de lichidare este întocmită ținând cont de criteriile principale stabilite prin Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, cât și de regulile de organizare a filialei stabilite de Consiliul de conducere UNPIR Filiala Timiș.

PROCEDURA DE VERIFICARE A CERERILOR DE DECONTARE

Înregistrarea cererilor

Practicienii în insolvență depun la Secretariatul filialei cererea de decontare împreună cu documentația anexă.

Secretariatul filialei primește și înregistrează cererea de decontare, consemnând în Registrul special numărul și data solicitării.

Verificarea cererilor

Cererile de decontare din Fondul de lichidare și documentația anexă, înregistrate la filială în perioada 01-25 a fiecărei luni, se verifică și se vizează de comisia de cenzori a filialei. Comisia verifică respectarea reglementărilor prevăzute de art 115-117 din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, cât și a criteriilor specifice prevăzute de filială.

În situația în care cererile îndeplinesc criteriile de decontare, vor primi aviz favorabil.

În situația în care cererea/cererile nu conține/conțin documentația completă, filiala poate solicita documentele în completare.

În situația în care suma care poate fi decontată nu corespunde cu suma solicitată de practician, cererea va primi aviz negativ.

Până în data de 27 a fiecărei luni, comisia va întocmi un raport în urma analizării documentației depuse de societățile profesionale de insolvență prin care se solicită decontarea unor sume de la fondul de lichidare.

Aprobarea cererilor

În perioada 27-31 a fiecărei luni, Consiliul de conducere al Filialei va avea o ședință prin care aprobă plata cererilor de decontare, în baza raportului întocmit de comisia de cenzori.

În situația în care Consiliul de conducere are nelămuriri/neclarități, poate solicita documente în completare.

Distribuirea către solicitanți

Secretariatul filialei va comunica Secretariatului general UNPIR, până la data de 10 a lunii, soldul datoriilor ce se suportă din fond, existente la sfârșitul lunii precedente, defalcate pe onorarii, cheltuieli procedurale și cheltuieli administrative.

Filiala va redistribui disponibilitățile primite de la UNPIR conform criteriilor principale stabilite prin Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă și a regulilor stabilite de Consiliul de conducere a UNPIR Filiala Timiș.

În ipoteza insuficienței fondului de lichidare necesar plății tuturor obligațiilor exigibile, pentru decontare, Filiala va distribui sumele în următoarea ordine:

-Plata cu prioritate a cheltuielilor de procedură

-Plata onorariilor stabilite prin hotărâre judecătorească

-Plata onorariilor stabilite prin rezoluție pentru procedura de dizolvare/lichidare și radiere a debitoarei

Reguli specifice/speciale stabilite de conducere filialei

Președintele filialei prin grija secretariatului va întocmi o adresă în care va menționa motivația refuzului de decontare, urmând a fi transmisă practicianului în insolvență. Acesta are obligația stornării facturii emise și anexată unei cereri de decontare care nu a fost aprobată de Consiliul de conducere.

În situația în care Consiliul de conducere are nelămuriri/neclarități cu privire la corectitudinea/realitatea declarațiilor, practicianul refuză stornarea facturii emise către filială sau există suspiciunea că practicianul a încasat contravaloarea onorariului și/sau a cheltuielilor de procedură, va lua măsuri legale într-un termen cât mai scurt.

CRITERII DE DISTRIBUIRE

Ordinea de decontare

Distribuirea către practicienii în insolvență de filiala Timiș se va face pe baza următoarelor criterii:

- Cheltuieli de procedură, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;

- Onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească în baza Legii nr.85/2006 și a Legii nr. 85/2014, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;

- Onorarii stabilite în baza Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială.

În ipoteza insuficienței fondului de lichidare necesar plății tuturor obligațiilor exigibile, pentru decontare, Filiala va distribui sumele în următoarea ordine:

-Plata cu prioritate a cheltuielilor de procedură

-Plata onorariilor stabilite prin hotărâre judecătorească

-Plata onorariilor stabilite prin rezoluție pentru procedura de dizolvare/lichidare și radiere a debitoarei

Tarifele/sumele ce pot fi decontate

Onorariile ce sunt achitate din fondul de lichidare au următoarele tarife:

- până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii nr.2/22.09 2017 a Congresului UNPIR publicată în Monitorul Oficial nr. 792/06.10.2017. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 4.000 lei, exclusiv TVA.

- până la 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare și a art.117 alin. (1) lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă republicat în Monitorul Oficial nr. 1007/15.12.2016. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 3.000 lei, exclusiv TVA.

- 1.000 lei, prevăzut la art. 2¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, și la art.117 alin. (1) lit. b) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă republicat în Monitorul Oficial nr. 1007/15.12.2016. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA.

Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt:

- cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii.

- cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km.

- cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 116 alin. (4) necesare asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfăşurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societăţii debitoare şi ţinerea contabilităţii societăţii debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parţial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societăţii debitoare în relaţia cu partenerii comerciali, precum şi în relaţia cu autorităţi suverane/supra-suverane etc.). În condiţiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanţe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiţii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiaşi decont de deplasare, la care sunt ataşate facturile şi bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga şi diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop.

- cheltuieli necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;

- cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005 (cum ar fi lichidarea stocurilor de materiale radioactive, condensatorii cu PCB, substanțele chimice periculoase, etc. pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condițiile legii), precum și cheltuieli legate de elaborarea documentației tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluțiilor fezabile pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și a costurilor aferente acestor soluții. Se va evidenția costul obligațiilor de mediu aferente închiderii depozitelor neconforme.

- cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 20 euro/ml, iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR.

- onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare formulate de către practicianul în insolvență și expertizele tehnice dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere.

Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele:

- cheltuielile de transport/cazare (altele decât cele prevăzute mai sus), cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere, comisioanele bancare, onorariile de executare şi alte cheltuieli indirecte.

- expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

- evaluările întocmite în situaţia debitorilor în care valoarea bunurilor nu acoperă cheltuielile de procedură.

Decontarea onorariilor/cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere şi se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an.

Solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel prevăzut în lege, constituie încălcarea principiilor din Codul de conduită etică şi se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an.

Cheltuielile se pot avansa din fondul de lichidare doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare şi aprobate de către judecătorul sindic prin sentinţă/încheiere.

DOCUMENTAȚIA ANEXĂ

Pentru decontarea din fondul de lichidare a onorariilor/cheltuielilor procedurale aferente dosarelor înregistrate la Tribunalul Timiș, stabilite prin hotărâre judecătorească și formulate în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, UNPIR Filiala Timiș solicită următoarele documente justificative:

1. Cerere de decontare, model tipizat;

2. Încheierea prin care judecătorul-sindic dispune deschiderea procedurii de insolvență față de debitoare și stabileşte onorariul de achitat, extras din BPI;

3. Raportul final din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente şi a fost închisă procedura în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, extras din BPI;

Orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu (orice raport întocmit pe parcursul procedurii, adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe, adresa Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, bilanţul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare,etc.).

De asemenea, Raportul final trebuie să conțină următoarele informații:

- datele obținute de la Registrul Comerțului cu privire la debitoare și asociați;

- demersurile efectuate pentru identificarea ultimului domiciliu al administratorilor statutari/asociați sau dovada faptului că aceștia au primit cel puțin o corespondență la adresa la care au fost remise notificări în timpul procedurii;

- situația financiară finală de lichidare.

4. Sentința prin care judecătorul-sindic dispune radierea debitoarei și descărcarea practicianului în insolvență de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură și stabilește plata cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare, extras din BPI;

5. Hotărâre/decizie/proces-verbal a adunării creditorilor privind desemnarea/confirmarea practicianului în insolvenţă și stabilirea onorariului, pe baza ofertei sale financiare, extras din BPI;

6. Declarația pe propria răspundere că practicianului în insolvenţă nu a încasat contravaloarea cheltuielilor de procedură și a onorariului, model tipizat

7. Factura fiscală, care trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:

- la furnizor: datele complete ale practicianului în insolvență, inclusiv contul bancar;

- la cumpărător: datele UNPIR Filiala Timiș, care pot fi accesate de pe site-ul unpirtimis.ro,

- la descrierea serviciilor: onorariu/cheltuieli, număr de dosar, numărul încheierii prin care se stabilește onorariu, numele societății debitoare;

- suma stabilită de Tribunalul Timiș, la care se adaugă TVA unde este cazul; la recuperare cheltuieli TVA se introduce în valoarea totală;

- datele complete a persoanei care a întocmit factura fiscală;

- semnătura și/sau ștampila.

Pentru decontarea din fondul de lichidare a onorariilor/cheltuielilor aferente dosarelor înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului Timiș, formulate în baza Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a OG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, UNPIR Filiala Timiș solicită următoarele documente justificative:

1. Cerere de decontare, model tipizat;

2. Rezoluția prin care directorul Oficiului Registrului Comerțului Timiș stabileşte onorariul de achitat, în original sau copie conformă cu originalul;

3. Raportul final din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente, în original;

Orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu (orice raport întocmit pe parcursul procedurii, adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe, adresa Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, bilanţul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare,etc.)

De asemenea, Raportul final trebuie să conțină următoarele informații:

- datele obținute de la Registrul Comerțului cu privire la debitoare și asociați;

- demersurile efectuate pentru identificarea ultimului domiciliu al administratorilor statutari/asociați sau dovada faptului că aceștia au primit cel puțin o corespondență la adresa la care au fost remise notificări în timpul procedurii;

- situația financiară finală de lichidare.

4. Certificatul de radiere eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în original;

5. Rezoluția prin care directorul Oficiului Registrului Comerțului Timiș admite/dispune radierea debitoarei, în original sau copie conformă cu originalul;

6. Borderou decont de cheltuieli însoțit de actele justificative de cheltuieli, copii conforme cu originalul;

7. Declarația pe propria răspundere că practicianului în insolvenţă nu a încasat contravaloarea cheltuielilor de procedură și a onorariului, model tipizat;

8. Factura fiscală, care trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:

- la furnizor: datele complete ale practicianului în insolvență, inclusiv contul bancar;

- la cumpărător: datele UNPIR Filiala Timiș, care pot fi accesate de pe site-ul unpirtimis.ro;

- la descrierea serviciilor: onorariu lichidator, număr de dosar și numărul rezoluției prin care se stabilește onorariu, numele societății debitoare;

- suma stabilită de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, la care se adaugă TVA unde este cazul; la recuperare cheltuieli TVA se introduce în valoarea totală;

- datele complete a persoanei care a întocmit factura fiscală;

- semnătura și/sau ștampila.

Pentru decontarea din fondul de lichidare a onorariilor aferente dosarelor înregistrate la Judecătoria Timișoara, formulate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, UNPIR Filiala Timiș solicită următoarele documente justificative:

1. Cerere de decontare, model tipizat;

2. Încheierea instanței privind dizolvarea asociației/fundației și numirea lichidatorului judiciar, copie conformă cu originalul;

3. Raportul final din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente, în original;

Orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu (orice raport întocmit pe parcursul procedurii, adeverință eliberată de Serviciul Public de Impozite și Taxe, adresa Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, bilanţul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare,etc.)

De asemenea, Raportul final trebuie să conțină următoarele informații:

- datele obținute de la Registrul Comerțului cu privire la debitoare și asociați;

- demersurile efectuate pentru identificarea ultimului domiciliu al administratorilor statutari/asociați sau dovada faptului că aceștia au primit cel puțin o corespondență la adresa la care au fost remise notificări în timpul procedurii;

- situația financiară finală de lichidare.

4. Încheierea instanței privind radierea asociației/fundației, copie conformă cu originalul;

5. Dovada radierii asociației/fundației din evidențele ANAF: decizie, print site oficial Ministerul Finanțelor Publice cu mențiune radiată, etc.

6. Declarația pe propria răspundere că practicianului în insolvenţă nu a încasat contravaloarea cheltuielilor de procedură și a onorariului, model tipizat

7. Factura fiscală, care trebuie să conțină obligatoriu următoarele date:

- la furnizor: datele complete ale practicianului în insolvență, inclusiv contul bancar;

- la cumpărător: datele UNPIR Filiala Timiș, care pot fi accesate de pe site-ul unpirtimis.ro,

- la descrierea serviciilor: onorariu lichidator, număr de dosar, numărul încheierii prin care se stabilește onorariu, numele societății debitoare;

- suma stabilită de Judecătoria Timișoara, la care se adaugă TVA unde este cazul;

- datele complete a persoanei care a întocmit factura fiscală;

- semnătura și/sau ștampila.

DECONTAREA DIN FONDUL DE LICHIDARE A ONORARIILOR ÎN CAZURILE DE ÎNLOCUIRE ÎNAINTE DE ÎNCHIDEREA PROCEDURII

În baza regulilor stabilite de Adunarea Generală a UNPIR Filiala Timiș din 08.05.2017 și în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3), (4) şi (5) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, în cazul în care un practician numit într-un dosar este înlocuit, se va acorda un singur onorariu din fondul de lichidare de 3.000 de lei pentru întreaga procedură, împărţirea remuneraţiei cuvenite fiecărui practician se va face astfel:

- Dacă practicianul desemnat iniţial este înlocuit până la primul termen, se va acorda câte 1.500 de lei fiecăruia,

- Dacă practicianul desemnat iniţial este înlocuit în timpul procedurii, se va acorda 2.000 de lei practicianului desemnat iniţial şi 1.000 practicianului cu care a fost înlocuit,

- Dacă practicianul desemnat iniţial este înlocuit la ultimul termen, se va acorda 2.500 de lei practicianului desemnat iniţial şi 500 practicianului cu care a fost înlocuit.

Pregătire Profesională

Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă - I.N.P.P.I. - este persoană juridică de drept privat, nonprofit, aflată sub autoritatea Adunării reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR, care nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

INPPI are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR.

Veniturile INPPI provin din:

a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;

b) donaţii, sponsorizări sau legate;

c) venituri realizate din activităţi didactice;

d) alte venituri prevăzute de statutul I.N.P.P.I.

INPPI are următoarele atribuţii:

a) organizează formarea profesională iniţială şi perfecţionarea profesională a practicienilor în insolvenţă;

b) elaborează programele de studiu ale practicienilor în insolvenţă stagiari;

c) organizează examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul naţional de conducere;

d) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a practicienilor în insolvenţă definitivi;

e) orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele şi statutul INPPI.

Membrii UNPIR au obligaţia de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă, organizate în conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere şi se va sancţiona cu suspendarea din activitate.

Practicienii în insolvență definitivi au obligația parcurgerii unui număr minim de 20 de ore de pregătire profesională continuă, care poate fi acoperit prin:

- participarea la stagiile de pregătire continuă organizate la nivelul filialelor UNPIR - se acordă între 6-12 ore;

- urmarea de cursuri on-line - se acordă între 2 și 4 ore/seminar;

- absolvirea de cursuri de master în domeniul insolvenței - se acordă între 6-10 ore;

- participarea la congresele INSOL EUROPE și INSOL INTERNATIONAL - se acordă între 6-10 ore;

- publicarea de articole în revista PHOENIX - se acordă între 4-8 ore;

- recunoașterea reciprocă a cursurilor de pregătire profesională organizate de alte instituții de învățământ superior sau instituții similare INPPI - se acordă între 4-8 ore;

- dobândirea titlului de doctor cu o lucrare în domeniul insolvenţei - se acordă între 12-20 ore;

- participarea ca lector în cadrul stagiilor de pregătire profesională sau a conferințelor organizate sub egida INPPI - se acordă între 12-20 ore;

- absolvirea unei specializări în insolvenţă internaţională la o universitate din străinătate - se acordă între 12-20 ore;

- publicarea de lucrări de specialitate în domeniul insolvenţei - se acordă între 12-20 ore;

- pentru practicienii în insolvenţă care sunt cadre didactice universitare şi care predau dr. insolvenţei, dr. comercial, dr. procesual civil, dr. civil și științe economice - se acordă între 12-20 ore.

Abateri Disciplinare și Sancțiuni

Abaterile disciplinare sunt reglementate de art. 121 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și art. 73 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.

Constituie abateri următoarele fapte:

1. îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;

2. divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;

3. nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;

4. neplata primei de asigurare prevăzute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;

5. încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii;

6. desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;

7. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la două congrese succesive la care au fost delegaţi;

8. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocaţi;

9. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;

10. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;

11. declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri neconforme cu realitatea;

12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare;

13. intrarea în una dintre situaţiile de nedemnitate prevăzute la art. 25 din O.U.G.;

14. deschiderea împotriva practicianului în insolvenţă, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului;

15. necalcularea şi nevirarea, în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4 din Legea nr. 85/2006 şi art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;

16. declanşarea de către practicianul în insolvenţă a unor măsuri asigurătorii sau a procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare;

17. exercitarea de către practicianul în insolvenţă incompatibil a oricărei activităţi prevăzute la art. 11 din O.U.G. în competenţa practicienilor în insolvenţă compatibili;

18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, constituie încălcarea principiilor din Codul de conduită etică;

19. neîndeplinirea obligaţiei privind completarea formularelor, precum şi a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. h) şi l) din statut;

20. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile art. 101 alin. (7);

21. lipsa de cooperare a asociaţilor, coordonatorilor sau practicienilor în condiţiile art. 98 alin. (7);

22. neîndeplinirea oricărei altei obligaţii, neprecizate mai sus, prevăzute expres de O.U.G. şi de statut.

Sancţiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvenţă, inclusiv reprezentanţilor formelor de organizare profesională desemnaţi să exercite atribuţiile de administrator judiciar sau lichidator în numele formei de organizare, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an;

c) sancţiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR şi al căror cuantum se stabileşte şi se actualizează periodic prin hotărâre a Congresului UNPIR;

d) excluderea definitivă din UNPIR, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă; excluderea societăţii profesionale atrage dizolvarea de drept şi lichidarea acesteia.

Se sancţionează cu avertisment scris faptele prevăzute la art. 121 pct. 1 şi 6 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 121 pct. 2, 3, 5, 9, 15, 18, 20 şi 21 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Se sancţionează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 121 pct. 7, 8, 12, 19 şi 22 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență. Cuantumul amenzilor se stabileşte între 1.000 lei şi 5.000 lei. Sumele obţinute din sancţiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, după caz.

Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii duce la excluderea definitivă din Uniune.

Se sancţionează pecuniar cu amendă, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevăzută la art. 121 pct. 11 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență. Amenda este egală cu suma neachitată Uniunii conform veniturilor reale realizate.

Se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă, faptele prevăzute la art. 121 pct. 4, 10, 13, 14, 16 şi 17 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Sancţiunea de excludere definitivă din Uniune determină radierea din Tabloul UNPIR şi pierderea calităţii de practician în insolvenţă.

Membrul Uniunii sancţionat cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă are următoarele interdicţii pe perioada suspendării:

a) nu poate activa ca practician în insolvenţă;

b) nu are drept de vot în adunarea generală a filialei şi nu poate participa la Congresul Uniunii;

c) nu poate fi ales în organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;

d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.

Membrii Uniunii sancţionaţi cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă sunt obligaţi ca în termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare să prezinte la conducerea filialei dovada că au solicitat înlocuirea lor cu un alt practician în insolvenţă pe perioada suspendării.

Dacă suspendarea îl priveşte pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi înlocuit pe perioada suspendării de către unul dintre membrii supleanţi ai organului de conducere respectiv.

Necomunicarea în termenul prevăzut mai sus a dovezii de înlocuire cu un alt practician se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă.

Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sancţiunea suspendării, în perioada de reabilitare de un an, având în vedere necorectarea comportamentului, se va putea considera agravantă şi va conduce la aplicarea directă a sancţiunii excluderii.

Membrii instanţelor disciplinare nu pot fi traşi la răspundere pentru hotărârile de sancţionare adoptate, decât în cazul în care se dovedeşte că şi-au exercitat însărcinarea cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

CAPITOLUL III. LEGISLAŢIE CU INCIDENŢĂ ASUPRA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ

Legea NR. 85/2014 Privind Procedurile de Prevenire a Insolvenței și de Insolvență

Publicată în: Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie 2014

TITLUL PRELIMINAR

CAPITOLUL I

Domeniul de reglementare

Art 1. Prezenta lege stabileşte regulile în domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.

Art. 2. Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.

Art. 3. (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor.

(2) Procedura prevăzută de prezenta lege se aplică şi regiilor autonome.

(3) Procedura prevăzută de prezenta lege nu este aplicabilă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Definiţii

SECŢIUNEA 1

Principii

Art. 4. Prevederile prezentei legi se bazează pe următoarele principii:

1. maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor;

2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă şi efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de reorganizare judiciară;

3. asigurarea unei proceduri eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri;

4. asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang;

5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură;

6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;

7. limitarea riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată în cazul insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocontractant, având ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată între părţi sau chiar la zero atunci când, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii financiare;

8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanţe;

9. fundamentarea votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Reviews

What people think about Ghid Practic pentru Practicienii în Insolvență

0
0 ratings / 0 Reviews
What did you think?
Rating: 0 out of 5 stars

Reader reviews