Start Reading

Ang Ibig Sabihin ng Pagiging Isang Pastol

Ratings:
188 pages2 hours

Summary

Isang bagay lamang ang iyong maiisip kapag narinig mo ang salitang 'Pastol' - tupa! Ang mga tupa ay mga palaasang mga nilalang na nangangailangan ng mga pastol. Ang pastol ay isang maalaga at nagmamahal na gabay sa mga tupa. Sa Bibliya, itinuturing tayo ng Diyos na mga tupa sa pastulan ng Diyos.
Sinabi rin ni Hesus kay Pedro na alagad na pakainin ang Kanyang mga tupa upang patunayan ang kanyang pagmamahal sa Tagapagligtas. Ang pagiging isang pastol ay isang napakadakilang trabaho. Isang karangalan ang matawag ng Diyos upang maitala bilang Kanyang mga mangagawa at pangalagaan ang mga tupa.
Sa aklat na ito, si Dag Heward-Mills ay nag-aanyaya, nanghihimok at nagpapakita sa atin kung paano tayo maaaring makibahagi sa dakilang gawain ng pangangalaga sa mga anak ng Diyos. Huwag mapagiwanan ng magandang gawain na ito ng pagiging isang pastol!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.